فیفا از ورود مسائل سیاسی به فوتبال جلوگیری کند

معاون اول رییس جمهور در دیدار رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا:

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

معــاون اول رییس جمهور بــا تاکید بر اینکــه ورزش همواره نقــش موثری در برقــراری و حفظ صلح و دوســتی میان کشــورها ایفا کرده و گرههــای زیادی را گشــوده اســت از تالشهای فدراسیون بین المللی فوتبال برای دور نگه داشــتن مسائل سیاســی از فوتبال قدردانی کرد و افــزود: بــا جلوگیری از ورود مســائل سیاســی به فوتبال، فیفا نقش ســازنده خود را در همبســتگی ملتها ایفا خواهد کرد.به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری روز گذشــته در دیدار شــیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رییس کنفدراســیون فوتبال آســیا با اشــاره به برگزاری بازی فینــال لیــگ قهرمانان آســیا میان تیم پرســپولیس و کاشیما ژاپن اظهار داشت: امروز چشمان عالقمند فوتبال در آسیا و حتــی جهان نظاره گر این بازی در تهران هستند و امیدوارم شاهد یک رقابت خوب و جوانمردانه باشــیم تا همه عالقمندان بــه فوتبــال از این بــازی لــذت ببرند. معاون اول رییس جمهــور با بیان اینکه ایران همواره تالش کرده است عضو موثری در کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد خاطر نشان کرد: دولت جمهوری اسالمی ایران همواره حمایت های الزم را از همه رشته های ورزشــی و بخصوص فوتبال از جمله فوتبال زنان انجام داده است تا این رشته پرطرفدار در سراسر کشور گسترش یابد. وی تصریح کرد: اختالفات سیاسی میان کشورها امری طبیعی است که گاه شدت می گیرد و گاه به صلح و دوســتی تبدیل می شــود و انتظــار ما از کنفدراســیون فوتبال آســیا این اســت که اجازه ندهد مســائل سیاســی بر فوتبال اثر بگذارد و برای انســجام میان کشــورهای آسیایی تالش هر چه بیشــتری را انجــام دهد. جهانگیــری همچنیــن بــا قدردانی از حمایــت هــای کنفدراســیون فوتبال آســیا از فوتبــال ایــران، از رییس این کنفدراســیون خواست شــرایطی فراهم شــود تا شــاهد حضور نمایندگان ایران در هیات رییســه کنفدراســیون فوتبال آســیا و هیات هــای تابعه آن باشــیم. رییس کنفدراســیون فوتبال آسیا هم در این دیدار با بیان اینکــه فوتبال ایران نه تنها نقشی اساسی در فوتبال آسیا بلکه در فوتبال دنیــا دارد و ایران بعنوان بازیگری مهم در ســطح فوتبال آسیا مطرح است. شــیخ ســلمان بن ابراهیــم آل خلیفه دســتاوردهای فوتبــال ایــران را افتخار آمیز توصیف و خاطر نشــان کرد: فوتبال ایــران نه تنهــا عملکرد درخشــانی در ســطح آسیا داشــته بلکه در جام جهانی گذشــته نیز تــالش خوبی انجــام داد و فوتبال ایران در تمام سطوح بزرگساالن، جوانــان، زنــان و فوتبــال ســاحلی از دستاوردهای بزرگی برخوردار بوده است. وی افزود: کنفدراســیون فوتبال آســیا وقتی که مــی خواهد به رتبه بندی های رسمی اشاره کند یکی از این رتبه بندی ها ایران است چرا که یکی از بهترین تیم های آســیا تیم ملی فوتبال ایران اســت. رییــس کنفدراســیون فوتبــال آســیا همچنین با اشــاره به برگزاری کنگره این کنفدراســیون که اخیــرا در کواالالمپور برگزار شــد، گفت: در این کنگره شــاهد تجلی همبســتگی و وحــدت میان اکثر اعضای کنفدراسیون آســیا بودیم و این نشانه و الگویی برای دیگر کشورها است. وی افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا یک نهاد متحد است و همبستگی خوبی میان اعضای آن وجود دارد چرا که فوتبال باید بتواند ملت ها را به یکدیگر نزدیک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.