ترمیم دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

نائب رئیس کانون عالــی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به کاهش 65 درصدی قدرت خرید کارگران، ابراز امیدواری کرد: موضوع ترمیم دستمزد کارگران در اولین جلسه شورای عالی کار با جدیت دنبال شود. ناصر چمنی ـ در گفتوگو با ایسنا، درباره برگزاری جلسه شــورای عالی کار در هفته جاری اظهار کرد: علیرغم آن که دعوتنامههای کتبی و رسمی شورای عالی کار تاکنون به دست ما نرســیده و قرار است امروز ارسال شود، ولی پیامک حضور در روز ســه شــنبه این هفته به ما ارسال شده است که ما آن را به عنوان دعوتنامه تلقی میکنیم و در جلســه حاضر خواهیم شد. وی افزود: البته دستور کار جلسه شــورا ارتباطی به بحث دستمزد نداشت که نسبت به آن اعتراض کردیم و معتقدیم در شرایط کنونی، مســایل اقتصادی روز و تاثیر آن بر بازار کار ارتباطی به سفره خانوارهای کارگری و معیشت عقب افتاده کارگران ندارد. نائب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بــا بیان این که در حال حاضر کارگران 65 درصد قدرت خرید خود را از دســت دادهاند، ابراز امیدواری کرد: وزیر کار به وعدههایی که برای بهبود معیشت و حفظ امنیت شغلی کارگران داده است، عمل کند. چمنی تاکید کرد: آقای شریعتمداری در مجلس اعالم کرد که برای معیشت و دســتمزد کارگران برنامه دارد و ما هم با صحبتهایی که در اولین دیدار خود با کارگران و کارفرمایان داشتند نسبت به وعدههای ایشان دلگرم شدیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.