ششمیننمایشگاهتخصصی RINOTEX 2018 فناوری آب ربع رشیدی تبریز

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

تبریزماهانفالح: ششمیننمایشگاهتخصصی

RINOTEX )2018 ) فنــاوری آب بــا رویکرد توســعه و تجاری سازی فناوری در نمایشگاه بین المللی تبریز آغاز بکار کرد به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی، ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشــیدی با هدف بسترسازی برای اقتصاد دانش بنیــان و تولید کاالی ایرانــی در 17 زون تخصصی و رویداد در چهار بخش؛ ایده های فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصوالت دانش بنیان و نیازمندی های فناورانه در محل نمایشــگاه بین المللی تبریز تا دیروز در حال برگزاری بود. یکی از زون های تخصصی این نمایشــگاه، زون نوآوری و فناوری آب بود که با توجه به تصمیم شورای سیاستگذاری و ابالغ استاندار آذربایجان شــرقی به شــرکت آب و فاضالب استان واگذار شد و ایــن زون در فضایی بالغ بر 450 مترمربــع برگزار و پذیرای مراجعــان و مخاطبان بود. بر اســاس آمار اعالم شــده از طرف دبیرخانه نمایشــگاه تعداد 119 طرح در این زون ثبت نام شده بود که 24 طرح در قالب ایده فناورانه، 82 طرح در قالب توسعه و تجاری سازی و3 طرح در بخش فروش محصوالت دانش بنیان ارائه گردید. الزم به توضیح است که تعداد 2 طرح از طرح های ثبت نام شــده از کشــورهای خارجی ثبت نام کرده بودند . این گزارش می افزاید؛ عالوه بر طرح های ثبت نام شده در این زون، نیازمندهای فناورانه بخش های مختلف شــرکت آب و فاضالب اســتان و تعداد 63 عنوان نیازمندهای فناورانه از دستگاههای اجرایی مرتبط با زون از جمله مدیریت جهاد کشاورزی - شرکت آب و فاضالب روستایی - سازمان صنعت، معدن و تجارت - ستاد احیاء دریاچه ارومیه - مرکز بهداشــت استان - شرکت شهرک های صنعتی تهیه و در این نمایشگاه معرفی شدند. شایان ذکر است ششمین نمایشــگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی از 10 لغایت 14 آبان ماه در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تبریز برگزار گردید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.