برنام‌ههای‌وزارت‌اقتصاد‌برای‌کاهش‌تاثیر‌تحری ‌مها

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

وزیر امــور اقتصادی و دارایی گفت: عبور از شرایط سخت، مشقاتی هم دارد و البته این مشقات را نباید صرفا مردم تحمل کنند. اول ما باید مشــقات را تحمل کنیم و بعد مردم متحمل آن شــوند.به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه امروز استانداران با وزیر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهریزی وزارت اقتصاد برای کاهش تاثیر تحریمها گفت:دشمن سعی میکند از تمام امکانات برای مواجهه با قدرت رو به رشــد ایران اسالمی استفاده کند. ما هم از ابتدای انقالب تاکنون آبدیده شدیم و تجربه داریم و شرایط سختی را پشــت سر گذاشتهایم. در وزارت اقتصاد برنامهریزی الزم برای این شــرایط را انجام دادهایم و روز تعطیل هم جلسه داشتیم، چرا که از زمان باید بهترین اســتفاده را کنیم.وی افزود: از ظرفیتهای انسانی و مالی نیز باید استفاده کنیم و عبور از شــرایط فعلی چندان سخت نیست، اما به معنا نیســت که جدیت الزم را به خرج ندهیم. دژپسند ادامه داد: قطعا همکاری و همراهی مردم ایثارگرمان را در این شرایط میخواهیم که بدانند که عبور از شــرایط سخت، مشقاتی هم دارد و البته این مشقات را نباید صرفا آنان تحمل کنند. اول ما باید مشــقات را تحمل کنیم و بعد مردم تحمل کنند و در نهایت با هم مشــکالت را تحمل کنیم.وزیر اقتصاد در پاســخ به پرسشــی درباره تعداد مشــموالن قانون بازنشستگی در وزارت اقتصــاد اظهار کرد: همکارانی که مشمول این قانون بودند مشکالتشان حل شده و در حال حاضر کســی را نداریم که مشمول قانون بازنشستگی شود. شرکتهای تابعه وزارتخانه هم اگر کســی را دارند که مشمول این قانون است باید تا مهلت قانونی لغو قرارداد کنند.دژپسند با بیان اینکه برای جذب سرمایهگذاری خارجی ظرفیت بومی و قومی باالیی داریم و میتوانیم از این فرصت استفاده کنیم، گفت: امروز با استانداران به این نتیجه رســیدیم که از پتانسیل استانی برای جذب سرمایهگذاری خارجی استفاده کنیم.وی در پایان درباره محور اصلی جلسه امروز با اســتانداران گفت: در این جلسه با استانداران به تفاهم رسیدیم که در اصالح نظام بانکی، افزایش کارآمدی نظام مالیاتی و چابک ســازی و اقتدار گمرکات همکاری خوبی داشــته باشیم که اســتقبال شده و برای جــذب ســرمایهگذاری خارجی هم اعالم همراهی خوبی صورت گرفته است.به گفته او، در زمینه بهبود عملکرد بانکهای دولتی در اســتانها نیز همراهی خوبی را از استانداران شــاهد بودیم. البته بسیاری از اســتانداران از عملکرد بانکهای دولتی راضی بودند و در برخــی موارد هم نیاز به جلسات بیشتر دارد که با استانداران، مدیران کل اقتصاد و گمرکات استان هم قرار شده که امروز جلســه ای برای هماهنگی بیشتر داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.