بورس 869 واحد عقب رفت

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

شــاخص بورس دیروز (شــنبه) 869 پله پایین آمد و در جایــگاه 184 هزار و 231 واحدی ایستاد.به گزارش ایرنا، در معامالت دیروز چهار میلیارد و 112 میلیون ســهم، حــق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 10 هزار و 956 میلیارد ریــال در 207 هزار و 561 نوبت داد و ســتد شد.بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی - ارزشــی) کــه در آن ارزش سهام شــرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شــاخص می گذارد، 253 واحد افت کرد و شــاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شــرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شــاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شــود، 49 واحد افزایش یافت. شــاخص قیمت (هم وزن) نیــز 34 واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت ســهام شــرکت های پذیرفته شده در بورس است. شــاخص آزاد شناور 910 واحد افت کرد؛ این شــاخص بخشــی از سهام قابل معامله شــرکت ها در بورس را نشــان می دهد.شاخص بازار اول مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصــد ســهام آزاد شــناور، 464 واحد کاهش یافت و شــاخص بــازار دوم بورس نیز 2 هزار و 584 واحد عقب نشینی کرد. در معامــالت دیروز نمادهای وبملت (بانک ملت)، تاپیکو (ســرمایه گذاری نفت و گاز تامین)، پارس (پتروشیمی پارس)، شخارک (پتروشیمی خارک)، فوالد (فوالد مبارکه) و شــپنا (پاالیش نفت تهران) بیشترین تاثیر منفی و وامید (گروه ســرمایه گذاری امید) و وبصــادر (بانک صــادرات) باالترین تاثیر مثبت را بر شــاخص داشتند.گروه بانک در معامالت دیروز بورس صدرنشــین شد؛ در ایــن گروه یک هزار و 939 میلیون ســهم به ارزش ســه هــزار و 282 میلیارد ریال دادوستد شد.گروه شیمیایی به ارزش 930 میلیارد ریال و خودرو به ارزش 787 میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. همچنین گروه فرآورده های نفتی با دادوستدی به ارزش 664 میلیارد ریال در رده چهارم معامالت امروز قرار گرفت.گروه فلزات اساسی نیز با معامالتی به ارزش 471 میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد. شــاخص فرابورس (آیفکس) در معامالت دیــروز 31 واحد افت کرد و در جایگاه یک هزار و 994 واحدی قرار گرفت. در این بازار، بیش از 808 میلیون سهم و اوراق بهادار به

ارزش بیش از سه هزار و 572 میلیارد ریال دادوستد شــد.در معامالت دیروز نمادهای زاگرس(پتروشــیمی زاگــرس)، مــارون (پتروشیمی مارون)، هرمز (فوالد هرمزگان جنوب)، دماوند(تولید نیروی برق دماوند)، شاوان (پاالیش نفت الوان) و شراز (پاالیش نفت شیراز) بیشــترین تاثیر منفی و ذوب (ذوب آهن) و بساما بیشترین تاثیر مثبت را برجا گذاشتند.به گزارش ایرنا، شاخص های بــورس تهران و فرابــورس از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون 140 درصد رشــد یافت و در سال میالدی منتهی به آگوست (مردادشــهریور) به ترتیب 65 و 63 درصد رشد داشتند.اکنون تعداد شــرکت های بورس و فرابورس 594 شــرکت اســت؛ از ابتدای دولت یازدهم، با اضافه شدن 120 شرکت به بورس، تعداد آنها 25 درصد رشد داشته است. تا پایان امســال حداقل 10 شرکت جدید به بازار سرمایه اضافه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.