گران فروشان، مبلغ اضافه بلیت زایران اربعین را باز می گردانند

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان در اطالعیه ای اعالم کرد که پس از پیگیری های این سازمان، شــرکت های هواپیمایی، ریلی و جاده ای موظف هســتند اضافه دریافتی از مشتریان در ایام اربعین حسینی را مسترد کنند.بــه گزارش ایرنا ســازمان حمایت مصرف کنندگان و

تولیدکنندگان در این اطالعیه، افزود: در هفته های گذشته بازرســان این سازمان و ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان ها در فرآیند پایش و بررسی نحوه عملکرد شرکت های متولی حمل و نقل مسافری مراسم اربعین (هواپیمایی، ریلی و جاده ای) گشــت های مشترک بازرسی با همکاری دســتگاه های ذیربط انجام دادند.در این گشت ها تعدادی از واحدهای متخلف شناسایی و پرونده تخلف به ادارات کل تعزیرات حکومتی معرفی شــد. بنابراین افرادی که در این ایام، بلیت را بیشــتر از نرخ مصــوب تهیه کردند می توانند از طریق تماس با شــماره تلفن 124 و یا مراجعه حضوری و اینترنتی به ســتاد های خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان های محل اقامت، شــکایت کنند. ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این اطالعیه تاکید کرد که در صورت احراز تخلف، اضافه دریافتی

ها مسترد خواهد شد.براساس اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ حمل و نقل جاده ای مسافر در ایام اربعین حسینی در تاریخ یکم تا 13 آبان ماه از تهران به مهران از 72 هزار تومان تا 150 هزار تومان متغیر بود. همچنین نرخ مصوب از تهران به مران مرز شــلمچه نیز از یکصد هــزار تومان تا 170 هزار تومان بود.نرخ حمل و نقل هوایی رفت و برگشــت تهران به نجف یا تهران به بغداد 2 میلیون و 200 هزار تومان بود. نرخ بلیت دو طرفه مشــهد به نجف یا مشهد به بغداد نیز 2 میلیون و 800 هزار تومان مصوب شد.نرخ بلیت مسیر یک طرفه تهران به بغداد یا نجف یا بالعکس یک میلیون و 100 هزار تومان و مشهد به نجف و بغــداد یا بالعکس یک میلیون و 400 هزار تومان بود.نرخ حمل و نقل ریلی تهران به کرمانشــاه بین 70 تا 105 هزار تومان براساس خدمات ارائه شده و غذا متغیر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.