کرج یکی از منضبط ترین شهرداری های کشور است

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

علی اصغــر کمالــی زاده در برنامه «گفــت و گوی ویژه خبری» ضمــن قدردانی از عملکــرد محمدرضا احمدی نژاد سرپرســت ســابق شــهرداری کرج، افزود: کالنشهر کرج با مشــکالت متعددی روبرو است که رشد نامتوازن جمعیت به این مشــکالت دامن می زند. شهردار کرج با اعالم اینکه در شــرایط کنونی عدد میزان تقاضا نسبت به ارایه خدمات بیشتر است، گفت: امیدواریم در دوره جدبد بتوانیم با کمک و همراهی مردم و دســتگاه های اجرایی خدمات ارزنده ای به شــهروندان ارایه کنیم. کمالی زاده به اعتماد حداکثری اعضای شــورای شهر کرج در انتخاب وی به عنوان شــهردار کرج نیز اشــاره کــرد و گفت: این اعتماد عالوه بر ســنگین کردن بار مسئولیت، نقطه قوتی برای اداره شــهر خواهد بود. وی با اشاره به برنامه های ارایه شــده خود، افــزود: کرج در بخش هــای فرهنگی، اجتماعی، محیط زیســت، عمران و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیازمند اقدامات اساسی است. شهردار کرج توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی را یکی از دغدغه های مجموعه مدیریت شــهری دانســت و ادامه داد: در حالی طی 10 ســال گذشــته ناوگان حمل و نقل عمومی کرج با بیش از یک هزار دســتگاه اتوبوس و میانگین سنی زیر 5 سال مسافرین درون شهری را جابجا می کرده که این رقــم در حال حاضر به 360 دســتگاه اتوبوس با میانگین سنی بیش از 9 سال رسیده است. کمالی زاده فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی را از مهمترین مشــکالت این کالنشهر عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی خوبی برای تامین منابع مالی و بهبــود وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی شهر انجام شده است. این مســئول ادامه داد: امیدوارم با ارایه بسته های تشویقی شــاهد فعالیت و حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه باشیم. رفع مشکالت زیســت محیطی دغدغه مجموعه مدیریت شهری است . شهردار کرج رفع مشکالت زیست محیطی را از موضوعات حایز اهمیت دانست و یادآور شد: مشکالت زیست محیطی با همکاری همه دســتگاه ها امکان پذیر خواهد بود. این مسئول در پاسخ به این سوال که شهرداری کرج چه برنامه ای برای زیباســازی شهری و بهســازی ورودی های شهر دارد، گفت: در تالش هســتیم با توسعه فضای سبز شهر را در بعــد بازآفرینی توانمند کنیم. کمالی زاده با تاکید بر آن که کرج نیازمند آراستگی شهری است، ادامه داد: مثل تمام شــهرهای معتبر جهان کرج به هارمونی شهری نیاز دارد که تا کنون از این موضوع دور بوده است. شهردار کرج نصب تابلوهای متعدد تبلیغاتی را سبب آشفتگی بصری و ایجاد مزاحمت برای شهروندان دانست و ادامه داد: باید از سیستمی واحد، زیبا و تخصصی در این حوزه استفاده کرد تا آرامش روحی و روانی به شــهروندان بازگردد. به گفته شــهردار کرج، ایجاد پیاده راه های زیبا موجب بازآفرینی شهری و حفظ حریم امن برای شهروندان می شود. کمالی زاده در ادامه با اشــاره به بازآفرینی خیابان آزادی رجایی شــهر (ایجاد پیاده راه خیابان اصلی گوهردشــت)، گفت: کسبه این مسیر با انســداد کامل و ایجاد پیاده راه مطلق در این محدوده موافق نبودنــد اما طرح تعریض پیاده راه و ایجاد بســتر الزم برای تردد ناوگان حمل و نقل عمومی مورد موافقت کاســبان این منطقه قرار گرفته است. وی در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به اینکه 12 میلیارد تومــان اعتبار برای احداث پیاده راه محدوده پل صفوی تا اتوبان کرج - قزوین در محور شرقی رودخانه کرج در نظر گرفته شده است، یادآور شد: احداث فضای سبز عمودی در این منطقه، بازپیرایی و سنگ فرش کوچه باغ کالک برای هدایت مردم به حریم رودخانه و تبدیل روخانه از فضای بی دفاع شهری به فضای باز آفرینی از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.