هدف ما بازی خوب و فنی برای کسب نتیجه است

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

ســرمربی بسکتبال شــهرداری گرگان گفت: خوشــبختانه تمرینات خوبی را پشت سر گذاشــتهایم و آمادهایم که در این بازی پیروز شویم.به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، حمیدرضا کالسنگیانی درباره بازی فردای تیم بســکتبال شــهرداری گرگان و نیروی زمینی، اظهار کرد: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و برای بازی فردا آمادهایم و خوشبختانه مصدوم هم نداریم.وی ادامه داد: تیم نیروی زمینی تیم خوب و جوانی اســت و ما هم سعی میکنیم بازی فنی و خوبی را ارائه دهیم و امیدوارم با حمایت هواداران بتوانیم پیروز میدان شویم.ســرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان تاکید کرد: در این فصل ســعی خواهیم کرد بازی تماشاگر پســند و خوبی را ارائه دهیم و در هر بازی تمام تالشمان را خواهیم کرد با پیروزی از زمین خارج شویم.کالسنگیانی با تقدیر از حمایت همه جانبه اهالی بسکتبال و هواداران تاکنون، گفت: ما فقط به دنبال کســب نتیجه نیستیم چون تماشاگران و مردم گرگان بسکتبال را به خوبی میفهمند و تالش خواهیم کرد در کنار تالش برای کسب پیروزی، بازی فنی و خوبی را ارائه دهیم.وی اضافه کرد: خوشــخبتانه انرژی مثبتی از ســوی تمامی اهالی بسکتبال و مردم خوب گرگان به سمت تیم منعکس میشود و در هر بازی با قدرت وارد خواهیم شد و خود را از پیش باخته نمیدانیم و میرویم که پیروز شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.