تشکیل کارگروه صادرات در وزارت نیرو

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

معاون وزیر نیرو در امور برنامهریزی و اقتصادی از تشکیل کارگروه صــادرات در وزارت نیرو خبــر داد و گفت: در آینده نزدیک این کارگروه بهمنظور توسعه صادرات تشکیل خواهد شد و برنامههای متعددی را نیز در این راستا در نظر گرفتهایم.محسن بختیار در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نقشه راه سندیکا برای توسعه صادرات کاال، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق، اظهار کرد: این نقشه راه یک نقشه راه کامل در این حوزه است که شامل چالشها، راهکارها و اهداف برای محقق شــدن این هدف است. وی با بیان اینکه براساس این نقشه راه پیشبینی میشود که تا سال ۴۰۴۱ در سه سناریوی مختلف میزان صادرات بین ۷۱ تا ۲۳ میلیارد دالر افزایش یابد، اظهار کرد: وزارت نیرو قصد دارد تا این نقشه راه را محور انجام فعالیتهای خود قرار دهد و نسبت به تکمیل این نقشه راه اقدام کند، بهگونهای که شرایط را با قوانین و مقررات موجود تطبیق دهد و اگر در جایی الزم اســت قوانین و مقرراتی را با اخذ مصوبات از دولت و مجلس شــورای اسالمی نهایی کند. معاون وزیر نیرو در امور برنامهریزی و اقتصادی ادامه داد: هدف وزارت نیرو توســعه صادرات است و در این زمینه نیز هر اقدامی که الزم باشد را انجام خواهد داد و از هیچ کار کوچک و بزرگی دریــغ نخواهد کرد.چندی پیش نیز همایون حائری - معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی - گفت: در زمینه صادرات انرژی دستور کارهای منسجمی دریافت میکنیم اما نیاز است که با همفکری بخش خصوصی نقشه راه را مشخص کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.