افزایش عرضه، قیمت نفت را کاهش داد

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

قیمت جهانی نفت در پایان معامالت عصر جمعه به دلیل افزایش عرضــه و نگرانی از افت تقاضا، تقریبا یک درصد نســبت به روز پیش از آن کاهش پیدا کرد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز انگلیس، نگرانی از کاهش تقاضا همچنین موجب شد نفت خام آمریکا طوالنی ترین دوره افت قیمت روزانه از ســال ۴89۱ را تجربه کند.نفت های پایه بین المللی در مقایسه با اوج قیمت خود در اوایل ماه اکتبر (اواســط مهر) دستکم ۰۲ درصد کاهش قیمت پیدا کرده اند.قیمت آتی نفت خام برنت دریای شمال در پایان معامالت دیروز با ۷۴ سنت یا ۷.۰ درصد کاهش سنت به پنجشنبه گذشــته به ۰۷ دالر و 8۱ سنت در هر بشکه کاهش یافت.بهای نفت پایه اروپا که دو ســوم نفت های جهان از حمله نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر پایه آن قیمت گذاری می شــوند، در طول معامالت دیروز به کمتر از ۰۷ دالر نیز معامله شد که از آوریل (فروردین-اردیبهشت) گذشته تاکنون بی سابقه است.بهای نفت برنت در طول هفته گذشته حدود 6.۳ درصد و در طول ســه ماهه سوم بیش از 5۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.