دغدغههای عرضه نفت در بورس

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ابتدا باید از سرانجام معامالت قبلی نفت خام با خبر شد و بعد در مورد معامالت جدید اظهار نظر کرد. اینکه گفته شود خریداران نفت از بورس به کشورهای خاصی نمیتوانند نفت خام صادر کنند درست نیست.پویان دارابی در گفتوگو با ایسنا، درباره عرضه نفت خام که یکشنبه قرار است برای دومین بار طی یک ماه اخیر صورت گیرد، اظهار کرد: وقتی افراد جدیدی با شرایط جدید وارد بازار سرمایه میشوند ابتدا باید اثرات قبلی را ببینند تا متوجه شوند این معامالت ســودآوری دارد یا خیر. همچنین باید از روال منطقی و معقول آن مطمئن شــوند. وی تاکید کرد: اگر تحویل نفت خام بر اساس معامالت قبلی تاکنون صورت گرفته معامالت فردا میتواند قابل قبول باشــد. البته اگر فردا هم معاملهای صورت نگیرد دلیل بر عدم موفقیت عرضه نفت در بورس نیســت.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افرادی که در این بازار خرید کردهاند باید از ســرانجام معامالت قبلی با خبر باشند و بعد معامله جدیدی صورت گیرد. به عنوان مثال وقتی معامله نفت در بورس انجام شــد، گفتند که خریداران نمیتوانند به کشــورهایی که ایران مستقیما به آنها نفت صادر میکند، نفت بفروشد. این موضوع بعد از اطالعیه عرضه مطرح شد. البته بورس این موضوع را نمیپذیرد و با این افکار مقابله میکند.دارابی در پاسخ به این سوال که تعدیل قیمت پایه نفت خام در بورس را چطور ارزیابی میکنید؟ گفت: این موضوع منطقی بود و میتوان گفت عرف بینالمللی است.وی در پاسخ به این که آیا به زودی میتوان روی داراییهای نفت خام ســبک ابزارهــای جدید مالی تعریف کرد؟ گفت: قبال روی نفت کوره معامالت ســلف موازی انجام میشد. روی نفت خام سبک نیز این معامالت میتواند انجام شود.این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه وزیر جدید اقتصاد چه اقداماتی را میتواند برای بازار سرمایه انجام دهد و انتظارات اهالی بازار از او چیســت؟ گفت: وزیر اقتصاد به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد. اگر اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر از وزیر اقتصاد نباشد، کمتر هم نیست. تصمیماتی که در وزارت نفت و بانک مرکزی گرفته میشود خیلی مهم است و وزیر اقتصاد به تنهایی نمیتواند روی آنها تاثیری گذارد.وی تاکید کرد: این تصمیمات روی EPS شرکتها تاثیرگذار است. عواملی هستند که نمیتوانیم بگوییم بازار سرمایه به وضع جدید وابسته است. مثال بحث تاثیرات قیمت ارز تنها به وزیر اقتصاد وابسته نیست. دارابی افزود: وزیر اقتصاد در حوزه مالیاتی میتواند کمکهایی به بازار سرمایه کند. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کنونی میتوان از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به شرکت های بورسی کمک کند.این کارشناس بازار سرمایه گفت: تمامی اهالی بازار ســرمایه به دنبال این هســتند که از بازار حمایت شود، اما باید در کنار تشویق مردم به ســرمایهگذاری در بازارهای مولد هماهنگی رفتاری در بخشهای تاثیرگذار وجود داشته باشد. باید در عین تشویق مردم اقداماتی انجام شود که اعتماد متقابل به وجود آید نه اینکه هم تشویق به سرمایه گذاری صورت گیرد و هم اقداماتی رخ دهد که بازار با سقوط قیمت ها مواجه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.