تعطیلی معدن بوکسیت تاش تا زمانی که شرکت آلومینا به تعهداتش عمل نکند

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری وفرمانداری شاهرود محمد کرم محمدی به سابقه نشســت هایی که مدیران شهرستان شاهرود با مســووالن شرکت آلومینا داشته اند، اشاره کرد و گفت: در 25 شهریور امسال نشستی برای بررسی وضعیت این معدن با حضور عسگری معاون استاندار برگزار شد.وی ادامه داد: در این نشســت که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ،مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ســمنان ، مدیرعامل شرکت آلومینای ایران ، نمایندگانی از ادارات کل مربوط شرکت داشتند، شرکت بهره بردار تعهداتی در زمینه حفظ محیط زیست ، بازسازی و احیای منابع طبیعی ، کنترل کیفیت آب ، کمک به اجرای کانال روستای تاش و تعریض راه از سه راهی مجن به توسکستان به طول 9 کیلومتر داد.محمدی افزود: در نشستی که دیروز برگزارشد، تعهدات داده شــده این شرکت مورد بررســی قرار گفت، اما مشخص شد این تعهدات فقط بر روی کاغذ بوده و اجرایی نشده و عزمی هم برای اجرای آن هاوجود ندارد. وی افزود: از ســال 92 تا کنون نشست های زیادی دراین خصوص برگزار شده که تا کنون هیچ کدام از مصوبات آن ها اجرا نشده ونتیجه ای حاصل نگردیده است .معاون اســتاندار ســمنان به ماده 14 مصوبات شهریور هم اشاره کرد و گفت: براساس این ماده فرماندار شاهرود اختیار دارد، چنانچه هر یک از مصوبات اجرا نشود، از ادامه فعالیت این معدن جلوگیری نموده ومراتب را به استانداری سمنان اعالم نماید.محمدی گفت: با توجه به شرایط موجود ، توقف فعالیت شرکت آلومینا در معدن بوکســیت تاش تا حصول کلیه تعهدات که در نشستی با حضور وزیر ســابق صمت و دکترحسینی نماینده مردم شاهرودومیامی داده شد، مورد نظر فرمانداری ویژه شاهرود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.