فوالد مبارکه یکی از دستاوردهای باارزش و مهم جمهوری اسالمی

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

مانور بزرگ پدافند غیرعامل در شــرکت فوالد مبارکه با حضور امام جمعــه، فرماندار، دادســتان، رئیس دادگســتری، اعضای شــورای تأمیــن، رئیــس ادارۀ اطالعــات، فرماندهان نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بســیج، رئیس ادارۀ صنعت، معدن و تجارت شهرســتان مبارکه و مدیرعامل، معاونان و جمعی از مدیران فوالد مبارکه برگزار شــد.حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فــوالد مبارکه، با بیــان اینکه فــوالد مبارکه تدابیر دوراندیشــانه و بازدارندۀ مؤثری در این حوزه اتخاذ کرده است، گفت: بیشترین صدمات احتمالی از ناحیۀ جنگ نرم، متوجه بخش هایی است که در حوزۀ پدافند غیرعامل، برنامه ریزی و عملکرد خوبی نداشته اند. چه بسا اگر دستورالعمل های آن به خوبی اجرا شود، توطئه ها عقیم خواهند ماند.وی با بیان اینکه فوالد مبارکه یکی از دستاوردهای باارزش و مهم جمهوری اسالمی ایران است، تأکید کرد: سامانۀ اینترنتی، رایانهای و نرم افزاری خطوط تولید و پشتیبانی شرکت از مهمترین بخشهایی است که باید بهتر از قبل و به خوبی پدافند غیرعامل در آنها رعایت شود.وی هوشیاری و دقت نظر همۀ مدیران و کارکنان فوالد مبارکه را از ضروریات کار دانست و گفت: هرقدر دشمنان حربههای بیشتری برای ضربه وارد کردن به کشور ما به کار می برند، ما باید چند برابر آن، تمهیدات خردمندانه و حتی پیشگیرانه اتخاذ کنیم تا بتوانیم این دستاورد باارزش را حفظ کنیم.عظیمیان با اشــاره به تحریم فوالد مبارکه از سوی آمریکا گفت: همان گونه که قبال نیز گفته ایم، تحریمها چیز تازهای نیست؛ اما باید به خاطر داشته باشیم هدف دشمن از تحریم وارد آوردن ضربۀ اقتصادی به کشور است؛ ازاین رو شایسته است ما نیز به دور از هرگونه غفلت، خود را تقویت کنیم.وی تأمین ۰۰1 درصدی نیاز صنعت فوالد کشور به قطعات و مواد مصرفی از داخل کشــور را از اولویتهای مهم و به نوعی پدافند غیرعامل دانســت و گفت: اگرچه تحریم ها همواره در وهلۀ اول شرایط را قدری سخت کرده اند، ملت بزرگ ایران با پایداری و تقویت بنیۀ اقتصاد داخلی از هریک از تحریم ها به عنوان فرصتی برای رشد و خوداتکایی اســتفادۀ بهینه کرده است. از یاد نبریم که هرچه دشمن عرصه را بر ما تنگ تر کند، ما نیز باید استوارتر از همیشه به دنبال راهکارهای مناسب باشیم و بدانیم پیشرفت در شرایط سخت حاصل می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.