رشد 30 درصدی ذخیره کاالهای اساسی

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: ذخیره کاالهای اساسی در آبان ماه امسال نسبت به ماه شهریور ۰3 درصد افزایش یافت.به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، «رضا رحمانی» روز شــنبه در همایش استانداران سراسر کشور افزود: شرایط جدید تحریم ها فرصتی برای صادرات محصوالتی نظیر مواد معدنی، صنایع دستی و ساخته ها و تولیدات داخل کشور است و اکنون صادرات باید توجیه اقتصادی داشته باشد. وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت در این زمینه فعاالنه بازار و تولید را رصد می کنند.وی با تاکید بر لزوم تفویض برخی اختیارات به استانها گفت: برای انجام بهتر امور الزم است برخی اختیارات از جمله ثبت سفارش ها و نیز اختیارات شورای عالی معادن به استانها تفویض شود و دفاتر تخصصی ناظر انجام بهتر امور باشند.وزیر صنعت با تاکید بر اینکه هدف اصلی حفظ تولید است، گفت: واحدهایی که بدهی بانکی دارند اما سرپا و فعال هستند باید به نحوی حمایت شوند اما این در حالی است که اکنون آمار واحدهایی که به علت بدهی در تملک بانکها هستند، بیش از 2 هزار واحد است.وی ادامه داد: در 6 ماه آینده باید به طور ویژه از واحدهای تولیدی حمایت شود زیرا اگر واحدی تعطیل شود، تولید و اشتغال آسیب می بیند.وزیر صنعت ادامه داد: مواردی در واحدهای صنعتی وجود دارد که حتی با وجود مخالفت با قانون توانستیم با همکاری و صحبت موضوع رو حل و فصل کرده و واحد را به تولید برگردانیم.رحمانی گفت: در شرایط جدید، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر شده و تصویب ۰3 هزار میلیارد تومان تسهیالت در طرح رونق تولید، بسیار ناچیز است.وی از استانداران خواست پروژه های با پیشرفت فیزیکی باال در اولویت باشد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.