حراج شمش طال در بانک کارگشایی

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

معاون بانک کارگشــایی از حــراج تعداد قابل توجهی شــمش طال در روز شنبه در این بانک خبــر داد.نیازی در گفتوگو با ایســنا، با بیان اینکه این شــمشهای طال مربوط به تعدادی از شــرکتهای معدنی فعال در ایران اســت، اظهار کرد: طالی مذکور از منابع بانک مرکزی و بانک ملی نیســت و تعدادی از شــرکتهای فعال در حوزه صنایع معدنی از بانک کارگشایی درخواست کردهاند که محصوالت آنها به حراج گذاشته شود.وی با بیان اینکه ماهیت حراج این اســت که تعداد آن را مشــخص نکنیم، گفت: تعــداد دقیق آن را نمیتوانیم بگوییم اما تعداد قابل توجهی اســت.معاون بانک کارگشایی با اشاره به راهاندازی حراج برای اشخاص حقوقی درخواستکننده یا در واقع شرکتهای فعال در حوزه معدن، تصریح کرد: حراج این محصوالت به صورت عمومی انجام میشود و مشتریان آن نیز صنفهای مختلفی که از طال در کارشــان استفاده میکنند، هستند که شامل طالفروشان و حتی تولیدکنندگان محصوالت پتروشــیمی نیز میشــود.به گفته نیــازی، قیمت پایه این محصــوالت براســاس تاریخ و ســاعت حراج مشــخص میشــود که پس از آن چوب حراج خواهد خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.