حفظ خدمات بانک توسعه صادرات در شرایط جدید از اولویت های بانک است

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات با تاکید بر حمایــت از صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم گفت : حفظ خدمات بانک توســعه صادرات ایران در شــرایط جدید از اولویت های بانک اســت.به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات، دکتر علی صالح آبادی در مراسم تقدیر از صادرکنندگان منتخب در صندوق ضمانــت صادرات ایران گفت: به ســه ضلع بانک توســعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، و ســازمان توسعه تجارت باید صندوق توسعه ملی را نیــز به عنوان یکی از نهادهای مهــم و تاثیرگذار در حوزه صادرات کشــور اضافه کنیم.وی با اشاره به لزوم همکاری و هم افزایی نهادهای یادشده در شرایط فعلی بیش از گذشته خواســتار تقویت نقش صندوق توســعه ملی در حمایت از صادرات شــد و گفت: نباید به بهانه کمبــود داخلی جلوی صادرات را گرفت چرا که به اعتبار و برند صادرات ایران لطمه مــی خورد.دکتر صالح آبادی گفت: در شــرایط کنونی باید همه نهادهای متولی صادرات کمک کنند صادرات غیرنفتی کشور رونق گیرد.صالح آبادی گفت: صادرات غیرنفتی یکی از مزیت های ایران است و با ٠٤میلیارد دالر صادرات غیرنفتی، کشور با مشکلی مواجه نخواهد شد؛ البته وارداتی که منجر به صادرات می شود نیز باید مورد حمایت واقع شود.مدیرعامل بانک عامل حوزه صادرات خاطرنشــان کرد: در جلســاتی با صادرکنندگان در استان های مختلف حضور یافته و از نزدیک با صادرکنندگان دیدار کرده ایم؛ البته بر این باور هستیم که تعامالت خود را با مشتری بیشتر کرده و حفظ سطح خدمات بانک در شــرایط جدید نیز در دستور کار است.صالح آبادی گفت: در ســال های اخیر با تعامل با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، خطوط اعتباری دریافت کردیم و در جذب منابع موفق بودیم؛ همواره تالش داشــته ایم که هیچ تقاضایی به خاطر محدودیت منابع بی پاسخ نماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.