تالش بیشتر در نظارت بر انجام امور و تکریم ارباب رجوع

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران، طي ویدئو کنفرانس با مدیر شــعب استان اصفهان، بــر نظارت در انجــام امور، تکریم ارباب رجوع و بررســي راهکارهــاي جذب منابع و نیز پیگیــري وصول مطالبات توسط روساي شعب و دوایر ستادي تأکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری، مدیر عامل به منظور حذف محدودیت هاي جغرافیایي در برگزاري جلسات و استفاده بهینه از زمان کاري منابع انســاني و مدیریت کارآمدتر آنها جلســه اي به صورت ویدئوکنفرانس با همکاران ستاد و شعب اســتان اصفهان برگزار کرد.در دیدار آنالین صورت گرفته، دکتر اکبری، کارکنان اســتان اصفهان را به تالش جدی در راســتاي جذب منابع و پیگیري وصول مطالبات دعوت کرد و خاطر نشــان ســاخت: تمامي کارکنان مي بایســت بر طرح هاي بانک تســلط کافي را داشته باشند و به صورت واضح بتوانند آنها را براي مشــتریان تشریح کنند.مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران ادامه داد: کارکنان باید نظرات و پیشنهادات خود را در هر چه بهتر شدن ارائه خدمات به مشتریان و جذب منابع و پیگیري وصول مطالبات بیان نمایند و بر تالش جدي تمامي کارکنان و اولویت دادن به امور بانک براي رسیدن به اهداف عالیه بانک دعوت کرد.دکتر اکبری تصریح کرد: در ســال جاری با توجه به شرایط اقتصادي، رویکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستاي توسعه و تحقق اهداف نظام جمهوري اسالمي ایران و حمایت از کاالي ایراني و نیز در طرح همیاران مهر کمک به اقشار ضعیف جامعه مي باشد که کارکنان در این راستا باید نهایت تالش خود را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.