در فروش امالک مازاد، منافع بانک را در نظر بگیریم

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

کمیســیون فروش امالک مازاد اداره امور شعب اســتان قزوین با حضور مدیر عامل بانــک مهر اقتصاد برگزار شــد.به گزارش روابــط عمومی بانک مهر اقتصاد اســتان قزوین؛ ســید ضیــاء ایمانی – مدیر عامل بانــک – در این نشست که به منظور تصمیم گیری در خصوص فروش امالک سرمایه گذاری استان با حضور معاونین پشتیبانی و مهندسی، حقوقی و وصول مطالبات، فــن آوری اطالعات و ارتباطات، مدیر کل بازرسی و حسابرسی و جانشین معاون مالی برگزار شــد، گفت: با توجه به رونق فعلی در بازار امالک، باید منافع بانک و تمامی ذینفعان آن را مد نظر قرار دهیم و امالک را به قیمت واقعی به فروش برسانیم .ایمانی استفاده از کارشناسان خبــره و بیطرف را در قیمت گذاری امالک، مهم دانســت و خواســتار دقت نظر روسای ادارات امور شعب استانها در این زمینه شــد و گفت: فروش امالک مــازاد یکی از مولفه های ارتقاء سودآوری و بهره وری بانک است لذا با خروج بازار ملک از رکود و بهبود شرایط بازار می توان برنامه های پیش بینی شده در این زمینه را محقق نمود. مدیر عامل بانک در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین برنامه های شش ماهه دوم سال در حوزه های جذب و تخصیص منابع، وصول مطالبات و ارتقاء بهره وری پرداخت و با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در سازمان، گفت: یکی از با ارزش ترین سرمایه های بانک ها و اساساً هر مجموعه اي، کارکنان آن هستند که می توانند با تولید فکر و اندیشــه باعث شکوفایی و به ثمر رسیدن اهداف سازمان شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.