دسترسی برخی بانکهای ایرانی به سوئیفت قطع میشود

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

بر اســاس گفته مدیر اجرایی سوئیفت، دسترســی برخی از بانکهای ایرانی به سیستم ارتباط میان بانکی در جهان طی هفته جاری قطع خواهد شــد.به گزارش ایســنا، رویترز در گزارشــی ذکر کرده اســت که گاتفرید لیبرانــت، ضمن ابراز تاســف در خصوص بازگشت تحریمهای خصمانه ایــاالت متحده آمریــکا علیه

جمهوری اســالمی ایران، خاطرنشــان کرده اســت که این اقدام ســوئیفت در جهت حفظ ثبات و یکپارچگی سیســتم نقل و انتقاالت مالــی و ارتباطات میان بانکی در جهان صــورت خواهد گرفت. مدیر اجرایی سیستم سوئیفت همچنین تاکید کرده که موضوع قطع دسترســی بانکهای ایرانی فقط به برخی از بانکها

محدود میشــود و تمام بانکهای فعال در این کشور را شامل نخواهد شد.پیش از این دولت ایاالت متحده آمریکا عنوان کرده بود که ســوئیفت نیز باید با تحریم خصمانه علیه ایران همســو و همجهت شــود، چراکــه در غیر این صــورت با برخوردهای قانونی و سختگیرانه آمریکا مواجه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.