تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

بیمه مرکــزی جمهوری اســالمی ایران، سطح یک توانگری مالی سال 1397 بیمه آسیا (معادل 7٠1درصد) را تایید کرد. روابط عمومی بیمه آسیا در اطالعیه ای با اشــاره به افزایش معادل درصدی توانگری مالی بیمه آسیا از ٠٠1به 7٠1درصد،اعالم کرد: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایــران در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاســبه و نظارت بر توانگری مالی موسســات بیمه (شــماره )69 و براســاس صورت های مالی سال6931، سطح یک توانگری مالی سال 7931بیمه آسیا(معادل 7٠1درصد) را تاییدکرده است.در این اطالعیه اظهار امیدواری شده است با همدلی خانواده بزرگ بیمه آسیا، شاهد افزایش معادل درصدی توانگری مالی بیمه آسیا در سال های آتی و تداوم ارائه خدمات شایسته بیمه ای به هموطنان باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.