برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب استانی در سال جاری با حمایت بانک شهر

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

دهمین نمایشگاه کتاب استانی در سال جاری با حمایت بانک شهر در استان کرمان برگزار میشود.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مهدی اکرمی مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشــگاههای کتاب این بانک با بیان این مطلب و با تاکید بر حمایت بانک شهر از اهالی کتاب و کتابخوانی در شــهرهای مختلف کشــور،اظهار کرد: دهمین نمایشگاه کتاب استانی در ســال جاری در استان کرمان با اعتبار 6.5 میلیارد ریال برگزار میشود.اکرمی با اشــاره به اســتقبال اهالی فرهنگ و بازدیدکنندگان از نمایشگاه های کتاب استانی از نحوه توزیع بن کارت ها توسط بانک شهر ، افزود:در این نمایشگاه 9 هزار بن کارت صادر و در میان بازدیدکنندگان توزیع خواهد شد.وی ادامه داد: دهمین نمایشگاه کتاب استانی در سال 97 با حضور ٤٤6 ناشر از سراسر کشور و با ارائه حدود 52 هزار عنوان کتاب در 3 سالن نمایشگاهی و تعداد ٠٠3 غرفه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کرمان برگزار می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.