انجام سپرده گذاری ارزی در شعب پست بانک ایران با تضمین بانک مرکزی

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

دکتر فرحی مدیر عامل پست بانک ایران گفت: شعب ارزی این بانک بر اساس بخشنامه ارزی بانک مرکزی ســپردهگذاری ارزی بر پایه دالر، یــورو و درهم را با تضمین بانک مرکزی انجام می دهند.به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: فرحی در ادامه افزود: براساس این بخشنامه، تمام افراد حقیقی و حقوقی میتوانند ارز را بصورت اسکناس در بانکها ســپردهگذاری کرده و از سود تعیین شده برخوردار شوند.وی سود تعیینشده ســاالنه را برای دالر ٤ درصد، یورو 3 درصد و درهم 2 درصد اعالم کرد و خاطرنشــان ســاخت: مدت زمان سپردهگذاری یکساله تعیین شــده و سپردهگذاران درصورت نیاز در هر زمانی میتوانند ســپرده و سودروزشمار خود را بصورت ارز دریافت کنند.گفتنی است: درحال حاضر تمامی شعب ارزی پست بانک ایران آماده انجام سپرده گذاری ارزی متقاضیان می باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.