خشم آمریکا از تقویت روابط اقتصادی رژیم صهیونیستی و چین

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

آمریکا از تقویت روابط اقتصادی رژیم صهیونیســتی با چین به شدت خشــمگین است. این در حالی اســت که اکنون جنگی اقتصادی میان چین و آمریکا درگرفته و واشــنگتن نگران است بازنده نبرد اقتصادی با پکن باشــد.به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه عبری زبان «هاآرتص»، ژنرالهای ســابق نیروی هوایی آمریکا قبا در اجاسی با حضور همتایان اسرائیلی خود نسبت به تقویت روابط اقتصادی رژیم صهیونیستی و چین و مشارکت شــرکتهای چینی در مناقصهها و پروژههای زیرســاختی در فلسطین اشــغالی از جمله پروژه توسعه بندر حیفا هشدار داده بودند.مسؤوالن آمریکایی میگویند که این اقدامات موجب خارج شدن ششــمین ناوگان آمریکایی از پایگاه دریایی خود در بندر حیفا به ســبب مشارکت شرکتهای چینی در توسعه این بندر خواهد شــد.روزنامه مذکور به نقل از وزرا و مســؤوالن بلندپایه اســرائیلی که اخیرا به آمریکا سفر کردهاند، نوشت، آنها از خشم گســترده و بیحد و حصر مقامات آمریکایی از جمله طرفهای فعال و نزدیک بــه دونالد ترامپ از تقویت روابط اقتصادی رژیم صهیونیستی و چین متعجب شدهاند.به نقل از مرکز اطاعرسانی فلســطین به گفته یکی از مسؤوالن اســرائیلی، آمریکاییها از مقامات رژیم صهیونیستی خواستهاند به آنان تضمین دهند که چین از این مناقصههــا و پروژهها برای تقویت جایگاه راهبردی و توان اطاعاتی خود بهره نمیبرد. البته توضیحات مســؤوالن رژیم صهیونیســتی برای آمریکاییها قانع کننده نبوده است و آنها اطمینان دارند که اسرائیلیها نمیتوانند چنین ضمانتی به طرف آنان بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.