خیز وزیر پرحاشیه برای شهرداری تهران

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

بیســتم آبان، ۵گزینه تصدی شهرداری تهران قرار است با حضور در صحن شورای شهر تهران برنامههای خود را اعالم کنند که در این بین اعتراضات زیادی به عباس آخوندی یکی از گزینههای شهرداری تهران مطرح است و بسیاری اعتقاد دارند حضور وی برای شهر حاشیهساز خواهد بود.

منبع: تسنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.