روش جدیدی برای افزایش عمر باتری

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

پژوهشــگران دانشــگاه «ام. آی. تی»، روش جدیدی برای افزایش عمر باتری ابداع کردهاند که در کاهش خوردگی آنها موثر اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از ام. آی. تینیوز، باتریهای فلز- هوا، یکی از ســبکترین و فشــردهترین انواع باتریهای در دسترس هستند اما یک محدودیت بزرگ نیز دارند؛ هنگامی که از این باتریها استفاده نشود، به سرعت از بین میروند زیرا الکترودهای فلز آنها به تدریج دچار خوردگی میشوند.پژوهشــگران دانشگاه «ام. آی. تی” ،)MIT( روشی برای کاهش خوردگی باتریهای فلز- هوا یافتهاند که عمر آنها را افزایش میدهد.باتریهای لیتیوم- یون، پس از یک ماه، تنها حدود پنج درصد شارژ خود را از دســت میدهند اما این باتریها، بسیار پرهزینه، بزرگ و سنگین هستند. باتریهای آلومینیوم- هوا، هزینه کمتری دارند و فشردهتر و سبکتر هستند اما در یک ماه، ۰۸ درصد شارژ خود را از دست میدهند.شاید روش پژوهشگران ام. آی. تی بتواند با مشکل خوردگی در باتریهای آلومینیوم- هوا مقابله کند. در این روش، مانعــی از جنس نفت میان الکترود آلومینیوم و الکترولیت قرار میگیرد. الکترولیت، مایعی میان دو الکترود باتری است که هنگام استفاده نشدن باتری، آلومینیوم آن را میخورد. نفت میتواند هنگام استفاده دوباره از باتری، به سرعت جایگزین الکترولیت شود؛ در نتیجه، مشکل کمبود انرژی برطرف میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.