بهبود کمر دردهای مزمن با تحریک مغز

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

پژوهشــگران آمریکایی دریافتهاند که میتوان با تحریک ناحیه خاصی از مغز، به کاهش درد مزمن کمر کمک کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینسدیلی، پژوهشگران دانشکده پزشکی «دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل” )UNC( در پژوهشی نشان دادهاند که میتوان با متمرکز کردن جریان الکتریسیته بر یک ناحیه از مغز، ریتمهای آن ناحیه را افزایش داد تا به این ترتیب، نشانههای مرتبط با درد مزمن کمر کاهش یابند.این پژوهش نشان میدهد که پزشکان میتوانند در آینده، بخشهایی از مغز را با راهبردهای درمانی غیرتهاجمی مانند «تحریک جریان مســتقیم درونجمجمهای” ،)tACS( هدف قرار دهند.“فالویو فرولیچ” ‪،)Flavio Frohlich(‬ اســتادیار روانپزشکی دانشــگاه کارولینای شمالی و از نویســندگان این پژوهش گفت: ما در چند سال اخیر، مقاالت بسیاری در مورد تحریک مغز منتشر کردهایم اما این نخستین باری است که ناحیه مغزی مربوط به درد مزمن را مطالعه و عناصر آن را به طور کامل مشخص کردهایم. ما موفق شدیم با هدف قرار دادن ناحیه خاصی از مغز، فعالیت این ناحیه را افزایش دهیم و ذخیره کنیم. این افزایش، با کاهش چشمگیری در نشانههای درد مرتبط بود. “جولیانا پرایــم” ‪،)Julianna Prim(‬ از فارغالتحصیالن دانشــگاه کارولینای شمالی گفت: اگر تحریک مغز بتواند به افراد مبتال به درد مزمن کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.