اوضاع قمر در عقرب هیوندای در چین و آمریکا!

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

علیرغــم شــروع موفقیتآمیــز هیونــدای در چیــن، فــروش ایــن خودروســاز کــرهای در بزرگتریــن بــازار خودرویــی دنیــا با افــت ادامــهداری همراه شــده و البته همیــن وضعیــت در بازار آمریــکا هم دیده میشــود. دلیــل اصلی ایــن موضوع به از دســت رفتن فرصــت همگامی با ســلیقهی مشــتریها مخصوصا اقبــال زیاد به شاســی بلندهــا مربوط میشــود. همچنین قیمتگــذاری محصــوالت هیوندای بــه گونهای بوده کــه همخوانی زیــادی بــا تصور مشــتریان از ایــن برند نــدارد. اینها را حداقــل چهار نمایندگــی هیوندای در چیــن و چندین نمایندگــی اســبق و فعلــی ایــن برنــد در آمریکا و برخــی مدیــران و کارکنان شــرکت بــه رویتــرز گفتهاند. به گزارش پدال هیوندای و کیا در سال ۹۰۰2 رتبه سوم فروش مجموع را به دست آوردند درحالیکه جنرال موتورز و فولکسواگن در رتبههای اول و دوم قرار داشتند. این خودروساز کرهای هماکنون از نظر فروش در رتبه نهم قرار داشته و سهمش از این بازار به ۴ درصد در سال 7۱۰2 افت کرده درحالیکه در سال ۹۰۰2 این میزان بیش از ۰۱ درصد بوده است. مدیران و کارشناســان صنعت خودرو میگویند هیوندای بازار خودروهای ارزانقیمت چین را که رشد سریعی دارد به رقبایی همچون جیلی و BYD واگذار کرده است. همچنین دیگر خودروسازان مطرح خارجی در کالسهای لوکستر جای پای خوبی برای خود باز کردهاند و البته برای مدلهای رده میانی نیز قیمتهای رقابتیای در نظر گرفتهاند. این موارد باعث شدهاند موقعیت هیوندای در بازار به عنوان یک برند خارجی با قیمت مناسب به خطر بیفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.