تداوم گرانفروشی لبنیات در فقدان نظارت کافی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

بازار لبنیات همیشــه یکی از پرحاشیهترین بازارهایی بوده که تخلفات زیادی را در خود جای داده اســت. وضعیت بهگونهای اســت که صنایع لبنی قیمت محصوالتشان را حدود ۰۶ درصد گرانتر از پارسال...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.