SPV توسط اروپایی ها بزودی ثبت می شود

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

وزیر امور خارجــه از ثبت

SPV در آینده نزدیک توسط اروپایی ها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه آمریکاییها به محض اطالع پیــدا کردن از طرح و تحولی تالش میکنند مانع این اقدام شوند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.