سرنوشتدرخواست 40 میلیارد دالر وام ارزی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

از حدود ۰۴ میلیارد دالر درخواســت پذیرفته شــده از ســوی صندوق توســعه ملی برای ارائه تسهیالت ارزی تا کنون حدود ۶۱ میلیارد دالر به بخشهای مختلف پرداخت شده است....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.