باید در مجلس از ادبیات فاخر استفاده شود

Sobh Eqtesad - - News -

یک نماینده اصولگرای مجلــس گفت که امروز الفاظی را از نمایندگان شنیدم که از برخی از آنها تعجب کردم چون باید تاش شــود که در مجلــس از ادبیات فاخر استفاده شود.به گزارش ایسنا، سید علی ادیانی در جلسه علنی دیروز مجلس با اســتناد به اصول ۴ و 0۱۱ قانون اساســی در اخطاری گفت: ما نمایندگان ملت هستیم. شــاخص اندازه گیری رفتار و گفتار ما اخاق و قانون و شرع اســت. لذا باید در مجلس از ادبیات فاخر استفاده شــود. بنده امروز الفاظی را از بعضی از همکاران شنیدم کــه از آن تعجب میکنم.وی در ادامــه با تاکید بر این که هیات رئیسه باید متعهد و مقید به اجرای آیین نامه باشد، گفت: آقای الریجانی در زمان بررسی الیحه CFT به این موضوع ورود نکرد که چطور کمیســیون امنیت ملی روند خاف آیین نامهای را طی کرده و تغییر 0۸۱ درجهای را اعمال نموده است. حال این که رئیس جلسه باید در این باره توضیح میخواست.این نماینده مجلس گفت: ما بارها و بارها شــاهد زیر پا گذاشتن آیین نامه بودیــم. از طرف دیگر ما نبایــد مصوباتی را به تصویب برسانیم که با شرع مغایرت دارد و صبر کنیم تا شورای نگهبان در آن باره اعام نظر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.