نمـاز مظـهر دیـن و قـدرت ماسـت

Sobh Eqtesad - - News -

رئیــس جمهور، نماز را وســیله هدایت و ذکــر رحمانیت خداوند دانســت و تاکید کرد: نماز، صورت دیــن و نماز جماعت، مظهر و نمایش دین و قدرت اسام است. به گزارش ایسنا، حجتاالسام والمسلین حسن روحانی صبح چهارشنبه در بیست و هفتمین اجاس سراســری نماز که در تاالر امیرکبیر دانشگاه سمنان برگزار شد با بیان اینکه دین را میتوان در دو کلمه پرســتش و نیایش خاصه کــرد، گفت: پرســتش جوهر اســام و حقیقت دین و نیایش صورتی زیبا از پرستش است. نماز یک عبادت صــرف یا یک فرع دین مانند ســایر فروع دین نیست، بلکه همه چهره اسام است.وی خاطرنشــان کرد: جوهر دیــن ایمان به خدا، اعتقاد به حق و عمل به دســتورات الهی اســت، اما پرچم آن نماز است و دین بدون نماز قابل شناخته شدن نیست. نماز همان اصل عبودیت در کنار توحید است و عبودیت بدون توحید نیــز معنا نــدارد. همانطور کــه توحید بدون عبودیت ما را به ســرمنزل مقصود نمیرســاند.رییس جمهوری با اشــاره به دستور خدا به برپایی دین در همه ادیان الهی، بیان کرد: برپایی نماز نه در اســام بلکه در همه ادیان الهی جزو نخســتین دســتورات خداوند به پیامبران اســت و تنها مساله اسام نیست، بلکه مساله دین است و حقیقت و واقعیت دین نیز اتصال به خداســت که چهره درخشان آن نماز است.روحانی با تاکید بر اینکه نماز برای این نیست که بخواهیم بر سر خدا، اسام یا دین منتــی بگذاریم، ادامه داد: حیات، سکون و آرامش ما در کنار نماز به وجود میآید و نماز افتخار بشریت است؛ چرا که خدا به ما اجازه داده و از ما خواســته که با او صحبت و از او یاد کنیم. مســلمانان در طول روز حداقل ۷۱ رکعت نماز اقامه میکننــد و در طی آن حداقــل 0۱ بار «بســماهللالرحمنالرحیم» میگویند.وی با بیان اینکه نماز وســیله هدایت انسان هاســت، تصریح کــرد: از دینی که همه مســلمانان در طول شبانهروز حداقل 0۱ مرتبــه خدا را با رحمــت و رحمانیتاش بخوانند، خشــونت، بداخاقــی و تهمت در نمیآیــد و اگر اخاق ما بــا نمازمان نمیخواند به معنای آن است که در جایی مشکلی وجود دارد و ما باید آن مشکل را برطرف نماییم.رییس جمهوری ادامه داد: اولین نکتهای که قرآن به ما میآموزد آن است که برای مشــکاتمان جزع و فزع نکنیم و به واسطه راحتیها و دستاوردها حرص مــا را فــرا نگیرد.روحانی با تاکید بــر اینکه نمــاز و تکیه بــر رحمت خدا ملت بزرگ ایــران را در برابر ابرقدرتها حفظ کرده اســت، خاطرنشــان کرد: در دوران پیــش از انقاب اســامی برپایی نماز جماعــت در میان جوانان دو معنای انقابــی و مذهبی بودن داشــت؛ در آن زمان برپایی نماز دســتهجمعی به معنای روشــنفکر معتقد بود، اما امروز شــرایط بــه گونهای دیگر شــده، در آن زمان جو دانشــگاهها مانند آنچه که امروز مشاهده میکنیــد نبود.وی ادامــه داد: زمانی که من در دانشــگاه تهران تحصیل میکردم در کل دانشــگاه تنها دو دانشجوی دختر که یکی در دانشــکده فنــی و دیگری در دانشکده ادبیات تحصیل میکردند، بودند که روسری بر ســر داشتند، اما همین دو نفر نیز زمان اذان به مســجد میآمدند و چادر به سر میکردند و نماز میخواندند. رییس جمهوری با تاکید بر اینکه نماز در آن دوران عامت ایمان، اسام، ایستادگی و مذهبی بودن بود، گفت: در زمان پیش از پیروزی انقاب افرادی که درسخوانده غرب بودند وقتی به کشور آمدند احساس کردند نمازشــان باید ظهور و بروز داشته باشــد. آنها دیدند که نیاز است به غیر از مسجد دانشــگاه تهران در دانشکدههای خود نیز نمازخانه داشته باشند تا بتوانند نماز خود را به موقــع به جا آورند. امثال مرحوم بازرگان و دکتر سحابی از آدمهای متدینی بودند که برخی از آنها حتی نماز شبشان ترک نمیشد. وی گفــت: در دیدارهــای هفتگی که با مقــام معظــم رهبری دارم، ایشــان یک مرتبه خاطرهای نقل کردند و گفتند که با جمعی از روشنفکران دانشگاهی در سفر بودهاند و شــب هنگامی که خواب بودند متوجه شــدم که قبــل از اذان صبح این افراد یک به یک بیدار میشــدند و وضو گرفته و نماز شــب میخواندند.روحانی با بیان اینکه نمایش و شعائر گاهی ضروری است، اظهار کرد: گاهی ضروری است که برخــی اقدامات نظیر برپایــی نماز گفته شــود؛ نماز را میتــوان خصوصی خواند، چرا که عبادتی فردی اســت اما از ارکان نماز پیداســت که ساختمان آن بیشتر به صورت دستهجمعی برپا شده است. رییــس جمهــوری همچنیــن بــا بیان اینکه نماز مظهر دین و قدرت ماســت، اظهار کرد: امروز در ســطح جهان ظهور و بــروز دین دو چیز اســت؛ یکی حجاب و دیگری نمــاز؛ امروز یکی از عامتهای دین در سطح دنیا را مشاهده میکنیم که میبینیم خانمی با روسری یا هر شکلی از حجاب اســامی در حال تردد در خیابان است. همچنین از دیگر عامتهای دین، مشــاهده برپایی نماز جماعت در اماکن مختلــف از جمله مســاجد و نمازخانهها است.وی خاطر نشــان کرد: نماز اهمیت بســیاری دارد و ما آنچه کــه امروز باید به آن بپردازیم این اســت که چگونه باید نماز را ترویج کنیم و بگوییم که آرامش با اقامه نماز حاصل میشــود. همچنین باید به دنبال آن باشــیم تــا ببینیم امروز که فشار اقتصادی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی دیگر بر ماســت چگونه میتوانیم بایستیم.وی تاکید کرد: راه ایستادگی در برابر فشــار اقتصادی بدخواهان، تکیه بر خداوند است. روحانــی خاطرنشــان کــرد: پیــش از پیروزی انقاب اســامی افراد زیادی اعم از مذهبــی و غیرمذهبی در این مســیر تــاش میکردنــد، اما آنهایــی که پای انقاب ماندند، ایستادند و فداکاری کردند همانهایــی بودند که اهل نمــاز و خدا بودند همچنین در دوران دفاع مقدس نیز شاهد حضور چنین افرادی بودیم. در آن دوران ایمان و اســام در چهره فرماندهها و رزمندگان نیروهای مســلح مشــاهده میشد.رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اعتماد به حق و حســن ظن به خدا باعث عبور از ســختیها میشــود، افزود: امام خمینی (ره) در روزهای ســختی که در نوفل لوشــاتو کاما بر این بــاور بود که انقاب اســامی پیروز میشود.به گزارش ایسنا، رییس جمهوری در بخش دیگری از صحبتهای خود در بیست و هفتمین اجاس سراسری نماز به بیان راهکارهایی برای ترویج نماز و نماز خواندن در کشور پرداخت و اظهار کرد: نماز باید از خانواده و در خانه آغاز شــود. ما نیــاز نداریم که برای ترویج نماز ایــن موضوع را به زبان بیاوریم بلکه بایــد آنچه که در خانوادهها ترویج مییابد با عمل خود مردم را به نماز دعوت کنیم. بایــد همان اقدامی را انجام دهیم که پس از پیروزی انقاب اســامی در روی آوردن مردم به حجاب مشــاهده کردیــم. در آن زمان دیدیــم که زنان و دخترانی که حجاب نداشتند خود حجاب آوردند، چرا که خودشان مشاهده کردند که این دین، عامل نجات، استقال، آزادی و عزت کشور اســت؛ بنابراین به مساجد آمدند. همچنین در برقراری رابطه حوزه و دانشگاه نیز مشاهده کردیم که این رابطه بدون تبلیغات ایجاد شد، چرا که همه در آن زمان احســاس کردند که هدفی بلند داریم و آن هدف بلند در ســایه دعوت به حق، وحدت و یکپارچگی حاصل میشود. وی با تاکید بر اینکــه امروز بیش از هر زمان دیگری به اســتعانت از خداوند نیاز داریــم و باید آیــه «ایاک نعبــد و ایاک نســتعین» را تکــرار کنیم خاطر نشــان کرد: نباید زمانی فرا رسد که نماز تبدیل به ابــزاری برای گرفتن درجه، پســت و گزینش افراد شود؛ خدا آن روز را نیاورد. مــن از اینکه در گزینشها ســواالتی از جوانان میشــود که متاسفانه گاهی آنها را تشــویق به دروغ گفتن از سر ناچاری میکند، ناراحت هســتم، چرا که دین ما اینگونه نیست و اشکال از ماست که دین را به شکل دیگری معرفی میکنیم. روحانــی با تاکید بر اینکــه باید دین را بــه صورت واقعی معرفی کنیم، ادامه داد: نماز به عنوان وظیفه، فهم و عظمت انسان و نیایش و اســتعانت او از خداوند اســت. نباید این فریضه الهی را وارد مســائل ریز و جزیی کنیــم.وی در ادامه صحبتهای خود آموزش و پرورش را در کنار خانواده به عنوان یکیدیگر از نهادهای مســئول در ترویج نمــاز در جامعه عنوان و اظهار کرد: بارها در جلسات شورای عالی انقاب فرهنگــی در مباحثی که درباره مســائل انقابی و فرهنگی مطرح میشود گفتهام که بــه جای طرح مباحــث و مصوبات و اعتباراتی که قرار اســت پرداخت کنیم، همه اعتبارات مربوطه را به مدارس دوره دبستان بدهیم، چرا که در این دوره است که افراد ساخته میشوند.رییس جمهوری با بیان اینکه اساس دین اسام انتخاب و اساس نماز نیت است، گفت: هیچ کجا با اجبار و زور دین درست نمیشود. اساس نماز نیت اســت و این فریضه الهی باعث تقرب میشــود، اما زمانی که تقوا وجود داشته باشد، این قرب حاصل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.