متن نامه استعفای نمایندگان اصفهان در اعتراض به بودجه آب استان

Sobh Eqtesad - - News -

یک عضو مجمع نمایندگان اصفهان از اســتعفای نمایندگان این استان خبر داد و گفت که این اقدام در اعتراض به حذف بودجه مربوط به آب استان اصفهان انجام شده است.حجت االسام ســید ناصر موسوی الرگانی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: نمایندگان استان اصفهان در نامهای به صورت دسته جمعی به آقای الریجانی دالیل استعفای خود را مطرح کردند.وی توضیح داد: دلیل استعفا وعدههای آقای روحانی به مردم اســتان اصفهان و تبلیغات انتخاباتی در سال های 2۹ و 6۹ برای جاری شــدن آب بود که هیچ قدمی برای آب استان اصفهان و احیای زاینده رود برداشته نشده است. از آن طرف پروژههایی که از قبل در دستور کار بوده و ردیف در بودجه داشــتند را حذف کردند.نماینده فاورجان یادآور شد: این آبی بوده که صرفا برای آشامیدن مردم استان اصفهان صرف میشده و هیچ ارتباطی با کشاورزی و مســائل سایر صنایع و کارهای تولیدی ندارد.موسوی الرگانی مجددا تاکید کرد: ما به دلیل وعدههای رئیس جمهور به مردم اصفهان و حذف ردیفهای بودجهای مربوط به استان اصفهان استعفا دادیم.به گزارش ایسنا، در بخشی از نامه استعفای نمایندگان اصفهان آمده اســت:«همانطور که مستحضرید و یک مورد در حضور جنابعالی با وزیر محترم نیرو مشــکات آب اســتان اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، متاسفانه با توجه به اینکه آقای رئیس جمهور در فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی احیای رودخانه زاینده رود را در حضور مردم اعام و سالها از آن قرار می گذرد، احیای زاینده رود که هیچ، سازمان برنامه و بودجه علیرغم پیگیری بسیار زیادی که انجام شده حتی از گذاشتن اعتبار و ردیف مرتبط با تامین آب شرب (که در ســال جاری تا مرز بحران جلو رفت) خودداری کرد، لذا در صورتی که نتوانیم حداقل حق مردم استان و جمعیت چندین میلیونی را برای تامین آب شرب آنها از طریق این دولت تامین نماییم، دلیلی برای حضور و مسئولیت نمایندگی نمی بینیم و ما امضا کنندگان زیر استعفای خود را تقدیم و از زمان تقدیم از حضور در صحن و کمیسیون ها خودداری می کنیم تا تعیین تکلیف مشخص شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.