هیچ نمایندهای در مجلس در مقابل دشمن خارجی کوتاه نمیآید

Sobh Eqtesad - - News -

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: نمایندگان مجلس همه در مقابل دشمن خارجی متحد هستیم و هیچکس در مجلس کوتاه نمیآید.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، حجت االســام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسامی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی طی تذکری شــفاهی اظهار کرد: از بسیاری از بندهای 22 گانه الیحه CFT ایراد گرفته شــده بود؛ چرا که اطاق این عبارت موجب مشــی موازین شرع میشود.وی درباره اظهارات پزشکیان گفت: مجلس جای گفتگو است و نمایندگان باید اقناع شوند؛ ای کاش به جای فضایی احساسی مخالفان و موافقان توضیحاتی را ارائه میکردند تا ایرادها برطرف شود.سلیمی تصریح کرد: وقتی مدیر FATF گفت شروط ایران را قبول نمیکند باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، چرا که همه ما نمایندگان در برابر دشمن خارجی اتحاد داریم و وقتی دشمن قلدرمأبانه میگوید که ما شرطهای ایران را نمیپذیریم و ما هم باید در برابر این گردن کلفتی ایســتاده و هر شرطی را نپذیریم.عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسامی تصریح کرد: قرار بود که کمیسیون امنیت ملی درباره برجام گزارشی را از تریبون مجلــس ارائه کند و با توجه به این اینکه آقای ظریف گفتند که ضمانتی نمیدهم که بحثهای CFT جدیتر باشد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.