افزایش ۰۲ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 98

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس سازمان اداری اســتخدامی کشور گفت: فعال در قانــون بودجه منابع مالی افزایش حقوق کارکنان دولت ۰۲ درصد پیش بینی شــده اگر قرار باشد بیشتر شود، در زمان بررســی بودجه در مجلس مشــخص میشود. به گزارش ایسنا، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۰۲ درصدی حقوق کارکنان دولت را با توجه به وضعیت تورم، کافی می دانید یا خیر، گفت: مرجع اعالم وضعیت تورم بانک مرکزی و مرکز آمار هســتند و تا پایان سال رقمی که اعالم کنند، مرجع ماست و بر اساس آن حقوق کارکنان دولت افزایش مییابد، ولی فعال در قانون بودجه منابــع مالی افزایش حقوق کارکنــان دولت ۰۲ درصد پیش بینی شــده اگر قرار باشد بیشــتر شود، در زمان بررسی بودجه در مجلس مشخص میشود. وی در پاسخ به این پرســش که احتمال خالی شدن فضای مدیریتی کشــور با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان چقدر مطرح اســت، گفت: اساسا در حوزه قانون گذاری نباید ما رویکردهای صفر و یک داشته باشیم. یعنی وقتی قوانین را بررســی و تصویب می کنیم قوانین خاصی را باید در نظر داشته باشیم. انصاری تاکید کرد: فرمایشات مقــام معظم رهبری نیز مبتنی بر این مطلب بود که به برخی موارد خاص در تصویب این قانون توجه الزم نشده است و از مجلس خواستند که این اشکال را رفع کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.