انتشار اوراق مبتنی بر کاال، اتکا به نظام پولی کشور را کاهش می دهد

Sobh Eqtesad - - News -

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش بورس کاال در تامین مالی گفت: بورس کاال از طریق فروش کاال و پیش فروش اوراق کاالیی می تواند در تامین مالی نقشی اساسی داشته باشد. اوراق کوتاه مدت مبتنی بر کاال نیاز به ضمانت و اتکا به نظام پولی کشــور را کاهش می دهد و امیدواریم که شرکت های تولیدی بتواننــد از این امــکان برای تامین مالی خود اســتفاده کنند.به گزارش «کاالخبر» به نقل از سنا، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه همایش بانکداری شرکتی، گفت: بازار ســرمایه برای تامین مالی شرکت ها آمادگی کامل دارد. در نیمه نخست ســال جاری، ۰۰۵۴ میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی شــده است. در سال گذشــته هم بیش از ۰۱ هزار میلیارد تومان از طریق بازار ســرمایه تامین مالی صورت گرفته است.سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه میزان تامین مالی ذکر شــده تنها از طریق انتشار اوراق است و اگر افزایش سرمایه ها محاســبه شــود به بیش از ۰۴ هزار میلیارد تومان می رسد، افزود: عالوه بر تامین مالی شــرکت های خصوصی طبق قانون بودجــه، ۰۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای دولت از طریق بازار سرمایه پیش بینی شده و سازمان بورس همواره تالش می کند تا ابزارهای متنوعی را در این زمینه به کار گیرد و روند تامین مالی را تسهیل کند.

بورس کاال، نهادی با کارویژه تامین مالی

محمدی با اشاره به نقش بورس کاال در تامین مالی گفت: بورس کاال از طریق فروش کاال و پیش فروش اوراق کاالیی می تواند در تامین مالی نقشی اساسی داشته باشد. اوراق کوتاه مدت مبتنی بر کاال نیاز به ضمانت و اتکا به نظام پولی کشور را کاهش می دهد و امیدواریم که شرکت های تولیدی بتوانند از این امکان برای تامین مالی خود استفاده کنند.

ابزارهای مالی جدید در راه بازار سرمایه

سخنگوی سازمان بورس به راه اندازی ابزارهای جدید مالی اشاره کرد و افزود: اختیار خرید و فروش مهمترین ابزاری بود که سال گذتشــه عملیاتی شد. قرارداد آتی ســبد سهام تا یک ماه آینده عملیاتی می شــود. فروش استقراضی نیز تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. در عین حال، ابزارهای مالی اسالمی جدید مانند اوراق وکالت، اوراق جعاله، اوراق مرابحه و اوراق اجاره ســهام وارد بازار شده اند. تنوع این ابزارها نسبت به سایر کشورهای اسالمی بسیار باال و کامال شــرعی اســت.محمدی از آمادگی بازار سرمایه برای راه انــدازی بورس ارز خبر داد و گفت: زمان بندی و جزییات راه اندازی این بازار وابسته به تصمیم بانک مرکزی است، اما در ارکان بازار ســرمایه آمادگی راه اندازی این بازار از مدت ها قبل وجود داشــته و بازار سرمایه آماده راه اندازی قراردادهای آتی ارز است، اما بانک مرکزی تصمیم نهایی درباره عملیاتی شــدن این بازار را خواهد گرفت.

ارتقا در آیسکو، مهمترین رویداد بین المللی بازار سرمایه

دبیر شورایعالی بورس به تالش های بین المللی این سازمان اشاره کرد و گفت: طی دوســال اخیر تالش شد تا عضویت پیوسته ما در آیسکو به عضویت عادی تبدیل شود و اکنون با این ارتقا ایران دارای حق رای شد. از این پس بورس های ایران می توانند عضو نهادها و فدراسیون جهانی بورس ها باشند. همچنین مسیر جذب سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه هموار شد.محمدی ادامه داد: امروز استاندارهای بازار ســرمایه ایران با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد و این موضوع توسط آیسکو تایید شده است. این تایید پیامی برای سرمایه گذاران خارجی دارد که بازار سرمایه ایران از ســرمایه گذاران حمایت می کند. ارتقای عضویت ما این پیام را به دنیا می دهد که استانداردها از لحاظ سیستم معامالت، حمایت از حقوق ســهام داران در هیات داوری، قوانین و مقررات مترقی و تخصصی و تنوع ابزارها در سطح پیشرفته ای قرار دارد. البته باید تالش کنیم در عرصــه های بین المللی نقش پررنگ تری داشته باشیم.دبیر شورایعالی بورس ادامه داد: شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز در کانون شرکت های سپرده گذاری مرکزی جایگاه بهتری پیدا کرده است و این دو رویداد مهم بازار سرمایه در عرصه بین المللی است.

فرهنگ سازی مستمر، ضرورت بازار سرمایه

رییس ســازمان بورس با بیان اینکه اکنون حدود ۰۱ میلیون و ۰۰۵ هزار کد ســهام داری در کشور ثبت شده، گفت: ما از نظر تعداد سهام داران در رده مناسبی هستیم. همه ارکان بازار سرمایه نیز تالش می کنند تا ســرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری رواج داشته باشد تا ریسک های بازار سرمایه کنترل شود. افرادی که به مدیریت ریسک توجه بیشتری دارند، می توانند در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند. دبیر شــورایعالی بورس با تاکید بر اینکه یکی از بحث های مهم بازار ســرمایه موضوع فرهنگ سازی اســت، افزود: طی دو سال گذشته شرکت اطالع رســانی در مسیر فرهنگ سازی اقدامات بسیاری انجام داد. نمایشگاه های تخصصی، همایش های مختلف و همچنین جشــنواره بورس و رســانه همگی اقداماتی است که برای فرهنگ ســازی بیشتر انجام می گیرد. از گیمیفیکیشن تا لیگ ســتارگان بورس و اکنون نیز برگزاری رقابت الگوریتمی در مسیر فرهنگ سازی حرکت می کنند.وی ادامه داد: داد و ستد در بازار سرمایه با ایما و اشاره شروع شد و به معامالت کاغذی رسید و اکنون الکترونیکی شــده اســت. زمانی که معامالت آنالین در بازارهای جهانی راه اندازی شد، افراد به این فکر کردند که به جای اینکه معامالت با توان انسانی به پیش رود، الگوریتم ها معامالت را انجام دهنــد. بنابراین در جهان تالش می شــود تا معامالت الگوریتمی حاکم شود.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه معامالت الگوریتمی و معامالت پربسامد، بخش عمده ای از معامالت بازارهای دنیا را به خود اختصاص داده است، افزود: با این روش نقش شــایعات در بازار سرمایه کم رنگ تر و از دستکاری ها جلوگیری می شــود. از این حیث ترویج معامالت الگوریتمی و ترویج معامالت پربسامد می تواند در کارایی بازار سرمایه نقش اساسی داشته باشد.محمدی با تاکید بر اینکه سازمان بورس خود را موظف به فرهنگ سازی می داند ابراز امیدواری کرد: با افزایش کدهای ســهام داری از طریق سهام عدالت، توسعه صندوق های ســرمایه گذاری مشــترک و همچنین فرهنگ سازی هایی که سازمان بورس انجام می دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.