بورس با رشد بیش از یک هزار واحدی به کانال 168 هزار بازگشت

Sobh Eqtesad - - News -

شاخص بورس دیروز (چهارشنبه) با رشد یــک هزار و ۸۵۱ پله ای بــه جایگاه 66۱ هــزار و ۰6۸ واحدی صعود کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در معامالت دیروز یــک میلیارد و ۲۹۴ میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار بــه ارزش چهار هزار و ۳66 میلیــارد ریال در ۸۱۱ هزار و ۵۷۹ نوبت دادوســتد شد.بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی - ارزشــی) که در آن ارزش سهام شــرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 6۳۳ واحد صعود کرد و شــاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شــرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شــاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۸۱۳ واحد افزایش یافت. شــاخص قیمت (هم وزن) نیز ۴۲۲ واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شــرکت های پذیرفته شده در بورس است. شــاخص آزاد شناور یک هزار و ۵۲۴ واحد رشــد کرد؛ این شاخص بخشــی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشــان می دهد.شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد ســهام آزاد شناور یک هزار و ۵۱ واحد افزایش یافت و شــاخص بازار دوم بورس نیز یک هزار و ۳۲۵ واحد تقویت شــد.در معامالت دیــروز نمادهای کگل (صنعتی و معدنــی گل گهر)، رمپنا (مپنا)، وامید (گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)، شپنا (پاالیش نفت اصفهان)، خساپا (سایپا) و حکشتی (کشتیرانی) با رشد خود بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. گروه خــودرو در معامالت دیــروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه ۰۱۴ میلیون سهم به ارزش ۱۰6 میلیارد ریال دادوستد شد. گروه فرآورده های نفتی به ارزش ۸۱۴ میلیارد ریــال و فلزات اساســی به ارزش ۵۸۳ میلیارد ریال جایــگاه های بعدی را

به خود اختصاص دادند.گروه شــیمیایی با دادوستدی به ارزش ۳۷۳ میلیارد ریال در رده چهارم معامالت دیروز قرار گرفت؛ گروه بانک نیز با معامالتی به ارزش ۱۲۳ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.شاخص فرابورس (آیفکس) در معامالت دیروز ۵۱ واحد رشــد کرد و در جایــگاه یک هزار و ۴۴۸ واحدی قرار گرفت. در بازار فرابورس بیش از یک میلیارد و ۸۱ میلیون ســهم و اوراق بهــادار به ارزش بیش از چهار هزار و ۷۷ میلیارد ریال دادوستد شد.در معامالت دیروز نمادهــای ذوب (ذوب آهن)، دماوند (تولید برق دماوند)، هرمز (فوالد هرمزگان جنوب) و سمگا (ســرمایه گذاری میراث فرهنگی) بیشــترین تاثیر مثبت و زاگرس (پتروشــیمی زاگرس)، مارون (پتروشیمی مارون) بیشترین تاثیر منفی را داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.