نقدینگی کشور از ابتدای انقالب تاکنون ۰۰85 برابر شده است

Sobh Eqtesad - - News -

یک اقتصاددان از رشــد ۰۰۸ برابری قیمتها و رشــد بیش از ۰۰۸۵ برابــری نقدینگی در اقتصــاد ایران طی ۰۴ ســال اخیر خبر داد و

گفت: تنها راه حل مشــکالت اقتصادی تکیه بر اقتصاد دانشبنیان است.به گزارش خبرنگار ایســنا، دکتر ابولفضل شــاهآبادی در نشست «بررســی شــرایط کنونی اقتصاد ایران» که دیــروز ( ۴۱آذر) با حضور جمعی از اســاتید و دانشــجویان در دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشــاه برگزار شد، اشارهای به تحوالت شــاخصهای اقتصــادی ایران از ســال ۷۵ تا پایان سال 6۹ داشت و افزود: در این مدت قیمتها ۰۰۸ برابر، میزان نقدینگی کشور ۷۱۸۵ برابر و نرخ ارز 6۰۵ برابر شده و در برابر این موارد فقط ۳.۳ برابر رشــد تولید ناخالص داخلی و ۲.۲ برابر رشــد جمعیت در کشور داشــتهایم.وی ادامه داد: شاخصهای

دیگــری نیز در اقتصاد ایــران وجود دارد که میتــوان از آنها به عنوان نقاط ضعف یاد کرد. بــه عنوان مثــال در اقتصاد ایران نرخ رشــد اقتصادی، نرخ رشد بهرهوری و تعداد دیگری از شاخصها نوسان شدید دارند که این نوسان شدید بیانگر بیمار بودن اقتصاد است.به گفته این عضو هیات علمی دانشــگاه الزهرا تهران، در اقتصــاد ایــران بازار نیروی کار، ســرمایه انســانی، کارآفرینی، نوآوری، تجاریســازی فعالیتهــای تحقیقاتــی و برخــی بازارهای دیگر دچار چروکیدگی هســتند، به این معنا که عرضه و تقاضا برای آنها بســیار کم است. شاهآبادی خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران بازار سهام سهم ناچیزی در تامین منابع مالی دارد

(کمتــر از ۰۱ درصد)، در حالیکه این عدد در اقتصاد دیگر کشورها تا ۰۳ درصد هم میرسد، به عالوه بازار بورس در ایران بازاری با نوســان شدید، رکود مستمر و بازدهی پایین است. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران عمدتا حول سرمایه و ثروتهای فیزیکی میچرخد، اظهار کرد: این ســرمایه فیزیکی هم گاهی وارداتی و عمدتا دولتی است و دچار برونرانی بخش خصوصی در اقتصاد هستیم.این تحلیلگر مسائل اقتصاد افزایش نرخ بیکاری، فقدان ارتباط موثر صنعت و دانشــگاه، مهاجرت نخبگان، بیثباتی نرخ تورم، تعیین دستوری نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و ... را از دیگر نقاط ضعف اقتصاد ایران دانست.شاهآبادی معتقد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.