ارائه آموزش های مهارتی به بیش از ۰۰6 نفر از معلوالن

Sobh Eqtesad - - News -

آرش اخوان مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن گرامیداشــت ۲۱ آذر به عنوان روز جهاني معلوالن از ارائه ۱۹6 نفــر دوره آموزش مهارتي به معلوالن در هفت ماهه نخست ســال جاري خبر داد.به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي اســتان اصفهــان، آرش اخوان مدیر کل اســتان در تکمیل این خبر بیان داشت: در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن و با هدف ارائه خدمات آموزشی و مناسب ســازی فضاهای عمومی برای استفاده از جامعــه هدف تفاهم نامه ای فیمابین ســازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور وسازمان بهزیستی با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای سهولت دسترسی معلوالن و جانبازان به امکانات و فضاهای فیزیکی ســاختمان های اداری و آموزشــی و ارائه آموزش های مهارتی به جامعه هدف منعقد گردیده است.وي افزود: ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشور خود را مکلف مي داند که راســا یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب سازی و توســعه مراکز موجود و یا تاســیس آموزشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مراکز آموزش فنی و حرفهای افــراد دارای معلولیت اقدام کند و بــه ارائه حمایتها الزم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناســب با شرایط کارآمــوزان دارای معلولیت کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان گفت: باتوجه به اینکه در حوزه اشتغال نیازسنجی شغلی بر نیازسنجی آموزشی اولویت دارد توانمندســازی و ارائه آموزش ها باید بر اســاس نیازسنجی شغلی صورت پذیرد.اخوان اظهار داشت: برای ارائه آموزش های مهارتی متناسب با جامعه هدف بهزیستی، این اداره کل آماری از افراد تحت پوشش خود را تهیه و با توجه به عالقه مندی، شرایط، توانایی های جسمی و ذهنی هر فرد و نیاز بازارکار، نیازسنجی شغلی با همکاری ارگان های مربوطه برای این افراد انجام مي دهد. ســپس با توجه به نیازسنجی شغلی صورت گرفته، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان آموزش های مهارتی مورد نیاز افراد را ارائه خواهد داد و کارگاه های مورد نیاز آنان تهیه و تجهیز می شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.