مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان : زنجان جزو استانهای مستعد جهت بهره گیری از انرژی خورشیدی است

Sobh Eqtesad - - News -

به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، به گفته مدیرعامل این شرکت خورشید یكي از مهمترین منابع انرژي تجدیدپذیر و پاك ميباشد و زنجان در زمره استان هاي مستعد و با پتانسیل باال براي استفاده از این انرژي خدادادي به شــمار مي رود. مناطق مختلف استان زنجان داراي روزهاي آفتابي خوب و با دماي متعادل هســتند که از فاکتورهاي مهم در افزایش راندمان نیروگاههاي خورشــیدي ميباشد.مهندس علیــزاده منظور از تولید پراکنــده را نزدیک نمودن نقاط تولید برق بــه مصرف با هدف مصــرف بهینه و کاهــش تلفات برق عنوان کرد و تامین برق پایدارتر مشــترکین، کاهش خاموشي و تلفات، افزایش راندمان و بهرهوري باالتر اقتصادي، حفاظت از محیط زیست را از جمله فواید این امر برشمرد. وی درخصوص انــواع نیروگاههاي تولید پراکنده برق ، گفت: نیروگاههاي تولید پراکنده انواع گازي و تجدیدپذیر مي باشند که استفاده کننده از انرژيهاي تجدیدپذیر مبتني بر منابعي پاك، تمام نشــدني، بي سرو صدا و بدون خطر و فاقد آلودگي و سازگار با محیط زیست ميباشــند. توان باالي منابع تجدیدپذیــر در ایران، محدودیت اســتفاده از منابع سوخت هاي فســیلي و لزوم صیانت و حفظ آن براي نسلهاي بعد، بحران خشكسالي و لزوم صرفه جویي در مصرف آب، پدافند غیرعامل و لزوم تنوع بخشي در منابع تأمین انــرژي، لزوم کاهش تولید گازهــاي گلخانه اي از جمله دالیلي اســت که ضرورت برنامهریزي جهت تخصیص سهمي از انرژي مصرفي کشور به انرژيهاي تجدیدپذیر و پاك را آشكار مي سازد. وی تصریــح کرد: وزارت نیرو با اتخاذ سیاســت هاي حمایتي و تخصیص منابع مالي در برنامه هاي پنجم و ششم توسعه درصدد تحقق این مهم برآمده است. طرح خرید تضمیني 20 ساله برق تجدید پذیر از مشترکین خصوصي تولید کننده، الزام ارگانهاي دولتي بــه تأمین 02درصد برق مصرفي از طریق ســامانههاي تجدید پذیر و پاك از جمله این اقدامها مي باشــد.گفتنی است شــرکت توزیع نیروي برق اســتان زنجان نیز به عنوان نماینده صنعت برق کشــور با تشــكیل کمیته تولید پراکنده، آموزش و تربیت نیروي متخصص در زمینه انرژي هاي تجدید پذیر و پاك، فراهم آوردن زیر ســاختهاي الزم جهت پذیرش متقاضیان از طریق اپلیكیشن «سبز» توزیع زنجان، ارزیابي پیمانكاران فعال در زمینه انرژيهاي تجدیدپذیر و نظارت دقیق بر عملكرد آنها با هدف صیانت از ســرمایههاي ملي، تهیه بروشور و بنر و تبلیغ از طریق صدا و سیما ، جراید و ... درصدد آگاه سازي مردم و فراهم آوردن بسترهاي مناسب جهت توسعه این انرژي در سطح استان زنجان برآمده است.وی در پایان صحبت های خود اظهار داشت : در صورت نصب یک کیلوات سامانه خورشیدي در استان زنجان، ميتوانیم بطور متوسط 1800 کیلوواتساعت انرژي برق در طول سال تولید کنیم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.