۸۷۱ نفر از ورزشکاران در قالب ۶۱ تیم شرکت های تابعه وزارت نیرو در گرگان حال رقابت هستند

Sobh Eqtesad - - News -

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان ، ابوالفضــل اکبری در حاشــیه برگزاری دوازدهمین مســابقات والیبال برادران وزارت نیرو با بیان اینكه خرســندیم که میزبانی دوازدهمین دوره مســابقات به شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان واگذار شده است، اظهار کرد: آیین قرعهکشی دوازدهمین دوره مسابقات برگزار شد و امیدواریم در چند روزی که تیمهای شــرکت کننده در استان گلســتان حضور دارند بتوانیم میزبان خوبی باشیم.وی گفت :هر روز 8 بازی انجام می شود و تیم های برنده برای مرحله بعد صعود می کنند. معاون منابع انســانی در ادامه گذری هم به پخش مستقیم این مسابقات از طریق پورتال شــرکت زد و گفت : خوشبختانه با ابتكار عمل انجام شده بازی زنده این مسابقات بصورت زنده قابل رویت برای عموم از طریق پورتال شرکت است.اکبری تاکید کرد: در راستای برگزاری این مسابقات 10 کارگروه ایجاد شده که شامل کارگروههای راهبری، اجرایی، برگزاری مســابقات، پذیرش و اطالعرســانی، اسكان و پذیرایی داوران و پشتیبانی و کارگروه فنی است.وی با بیان اینكه در مجموعه ۹01 نفر در ایــن کارگروه فعالیت میکنند، افزود: 112 مصوبه این کارگروهها به همراه داشته است.اکبری در پایان افزود: شرکت توزیع نیروی برق گلستان در بین۵۵ شرکت توزیع و برقهای منطقهای مقام نخســت را در جشنواره شهید رجایی در سطح کشور نمود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.