درخواست عراق از اوپک برای تجدیدنظر در استراتژی نفتی

Sobh Eqtesad - - News -

وزیر نفت عراق از اویک خواســت استراتژیهای میان مدت و بلند مدت خود را برای دستیابی به ثبات بیشتر بازارهای نفت مورد تجدید نظر قرار دهد.به گزارش ایســنا، ثامر غضبان، وزیر نفت عراق در بیانیهای در آســتانه دیدار وزیران اوپک برای تصمیمگیری درباره سیاست تولید در روز پنجشنبه، گفت: عراق که دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک پس از عربســتان سعودی است در تالش ها برای ثبات بازارهای نفت و تقویت قیمتها، بدنبال آن اســت که مثبت و سازنده باشد. وزیــر نفت عراق همچنین بر ضرورت طرح ایدههای جدید و پیشــنهادها برای پرداختن به چالش های معاصر و بســنده نكردن بــه راهکارهایی که به کاهش کاهش تولید نفت منحصر میشود تاکید کرد.تولیدکنندگان اوپک روز پنج شنبه با هدف رســیدن به توافق درباره کاهش احتمالی تولیــد نفت، در وین اتریش دیدار میکنند. عربستان ســعودی، امارات متحده عربی و سایر تولیدکنندگان میگویند کاهش تولید برای جلوگیری از اشباع عرضه در نیمه اول سال 201۹ ضروری اســت. روســیه و ۹ تولیدکننده غیرعضو اوپک روز جمعه به مذاکرات خواهند پیوست.اس اند پی پالتس آنالیتیكس پیشبینی کرده است این کشورها به منظور تثبیت قیمت نفت، برای کاهش تولید بین 1.2 تا ۴.1 میلیون بشــكه در روز نسبت به سطح تولید اکتبر توافق کنند. قیمت نفت از اوج خود در اوایل اکتبر بیش از یک چهارم سقوط کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.