دانشجویان پرچمدار مبارزه با آمریکا هستند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

خطیب نماز جمعه تهران گفت: امروز آمریکا رکوردار شکست در مقابل مردم شــجاع و بصیر ایران اســت و دانشجویان و دانشــگاهیان ما پرچمدار مبــارزه با ظلم و ســتم آمریکا به شــمار می روند.بــه گزارش ایرنا، آیــت اهلل «محمدعلی موحدی کرمانی» در خطبــه دوم نماز جمعه این هفته در جمع نمازگزاران مصالی تهران یادآوری کرد: ظلم ستیزی، استکبارستیزی، عدالت خواهی و مبارزه با آمریکا جزو جدایی ناپذیر جنبش...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.