ورود سالیانه سه میلیارد دالر پوشاک قاچاق به کشور

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: آمارهای مختلفی از ســالیانه 12 تا 20 میلیارد دالر برای قاچاق در کشور بیان می شود که سه میلیارد دالر آن مربوط...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.