مشکل بازار میوه، میادین میوه و ترهبار هستند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی اعالم کرد که مشکل بازار میوه و ترهبار را باید در میادین مرکزی میوه وتره بار جستجو کرد، چرا که قیمت انواع میوه از باغ و باراندازهای ما متعادل است و اما وقتی به میدان...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.