آتش و دود و خون در فرانسه

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد - حمید رضا نقاشیان

مهد لیبرالیسم غرب را فرانس میخواندند و اکنون با این شرایط مردم این تئوری را لوله کرده نســخه ادعاهای تظاهر به آزادی را به نوعــی پیچیده اند که پلیس بیانیــه داده که از مهار این شورش ها درمانده است.در همین جدال فقر و غناست که پلیس فرانســه میگوید که 250 نفر از شهروندان فرانسوی در جریان تظاهرات «جلیقه زردها» در پاریس دستگیر و بیش از 100 نفر از جمله 14 نفر از نیروهای امنیتی زخمی شــدند. گزارش های رسانه ای اینگونه اطالعات میدهند که، در جریان تظاهرات چند روز گذشته در خیابانهای مختلف در شهر های مختلف فرانسه بیش از04 خودرو دچار هدفگیری تظاهر کنندگان واقع وگرفتار آتشســوزی شده اند.تقریبا همه خبرگزاری ها اذعان نموده اند که تظاهرات جلیقهزردها در پاریس و برخی دیگر از شــهرهای فرانســه که از ۷1 نوامبر(31 روز پیش) ســال جاری آغاز شد، همچنان ادامه دارد و طی روزهای اخیر شدت پیدا کرده است. میان نیروهای امنیتی و معترضان فرانسوی برای دومین هفته متوالی در مرکز پاریــس درگیریهایی روی داده و پلیس برای متفرق کردن تظاهراتکنندگان از ماشینهای آب جوش پاش و گاز اشــک آور و باتوم های شوک آور استفاده میکند.در این تظاهرات ساختمانهایی در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه بطور مشــکوکی به آتش کشیده شده اند و این موضوع میتواند جرم دستگیر شدگان را بسیار ســنگین جلوه دهد.مطالبات مردم و دانشــجویان که ظرف یکی دو روز گذشته دانش آموزان نیز به آنان پیوسته اند حکایت از متهم نمودن امانوئل ماکرون و دولت وی به فقیر تر کردن مردم درسیاستهای حامی سرمایه داری او و دولت اوســت.این تظاهرات که به نام تظاهرات جلیقه زرد ها شهرت یافته با این مطالبه که دلیل افزایش قیمت بنزین را موجه نمیدانستند آغاز و رفته رفته از اواسط ماه نوامبر به یک مطالبات ضد لیبرال دموکراســی در اقتصاد سرمایه داری تبدیل گردیده است.در پاسخ گویی به مردم دولت فرانسه از قدرت پلیس علیه مردم اســتفاده مینماید و بسیار مشهود است که این دولت در ایجاد التهاب با افزودن به خشــم و خشونت پلیس به مطالبات مردم وقعی نمیگذارد و با لطایف الحیل به دنبال مخدوش نمودن خواسته مردم اســت.مردم در برابر خشونت پلیس به شکستن شیشه ها و آتش زدن هر چیزی که بدستشان بیفتد روی آورده و ارعاب پلیس قادر به مهار ایشــان نشده است.این تظاهرات ذر زمانی به اوج خود رسیده بود که امانوئل ماکرون در گروه 20 که معموال تصمیمات جهت رار ایشــان به حمایت از سرمایه داران است، در آرژانتین بسر میبرده و مجبور به ترک آرژانتین گردیده است. خواســته های مردم در فرانسه اکنون اعتراض به کاهش عمومی سطح رفاه در بخشهایی از جمعیت فرانسه مبدل شده و به یک اعتراض گسترده تر دامن زده است.راستگرایان و هواداران جبهه ملی پیشــین بــا چپهای هوادار سوبســیدهای دولتی همدست شدهاند و حتی آنارشیســتها که خود را «برندگان» نامیدهاند در حال ماهیگرفتن از این فضا علیه ماکرون بر آمده اند.البته دولت فرانسه نیز بیکار ننشسته و در جهت ایجاد ذهنیت برای جهانیان تالش میکند با نمایش مغازههای خردشــده یا آســیبی که به نمایشــگاه داخلی طاق پیروزی (میدان اتوآل ) رســیده است، معترضان را اغتشاشگر معرفی کرده و مردم را از پیوستن به تظاهرات ضد سرمایه داری که میرود دولت ماکرون را اســقاط نماید، باز دارد. اما گویی بیاعتنایی به خواستههای اصلــی جلیقهزردها طی دو هفته لشکرکشــی خیابانی و توجه به حواشــی، نتیجه عکس داده و قدرت آنها هر روز بیشــتر از پیشــتر شده است.با اینکه دولت برخی از خواسته های مردم را پذیرفته و حتی حاضر شده که با نمایندگان تظاهرکنندگان به مذاکره بنشیند و ثانیا در حال بررسی اعالم وضعیت فوقالعاده برای کنترل ناآرامی است. تا همین حاال نیز دستکم 400 نفر بازداشت شده و 300 نفر زخمی شدهاند که یکی از آنها به دلیل ضربه ســختی که به ســرش فرود آمده ، در کما است. پیش بینی ها اینگونه حکایت دارند که موضوع اقدامات مردمی علیه راســتگرایان طرفدار ســرمایه داری پای خود را از فرانسه فراتر نهاده به لند و بلژیک نیز کشیده شده است.اینکه سرمایه داری امروزه جهان میرود به یک جریان حزبی که ماسونیزم آن را اداره و رهبری میکند تبدیل گردیده و از این منظردامن گیر بسیاری از کشــورهای جهان گردیده باید روزی محل اعتراض گسترده مردم جهان واقع میشد.شــورش سرکوب شده چند سال پیش مردم بعنوان 1 درصد در مقابل 99 درصد در امریکا زیر خاکستر مانده و امروز از اروپا ســر در می آورد.این روال یقینا قابل ادامه نیست و فرایند های شــورش گونه را در اقصی نقاط جهان در پی خواهد داشت.متاسفانه باید گفت ایران ما نیز گرفتار همین بلیه است و دولت ناکارامد دوازدهم هرگز پاسخگوی مردم نبوده است و متاسفانه نگران این فرایند که خانمانسوزی ملت را بدنبال دارد نیست.

والسالم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.