تشخیص پولشویی با تحلیل تراکنش های بانکی ممکن است

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رییس پژوهشــکده فناوری اطالعات پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعــات با یادآوری کاربرد های کالن داده ها در حوزه بانکی گفت: با تجزیه و تحلیل تراکنش های بانکی می توان....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.