سازمان ملل به قطعنامه ضد فلسطینی آمریکا رای نداد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

قطعنامه پیشــنهادی آمریکا علیه جنبش مقاومت فلســطین (حماس) نتوانست دو سوم آرای مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به دست آورد و از گردونه تصویب خارج شد.به گزارش خبرنگار ایرنا،....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.