آخرین سخنرانی مرکل به عنوان رهبر دموکراتمسیحیها

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

صدراعظــم آلمان در آخرین ســخنرانی خود به عنوان رهبــر حزب دموکرات مسیحی آلمان از ارزشهای معنوی حزب دفاع کرد و از جانشین خود خواست، به آنها پایبند باشــد. مرکل پس از ٨1 ســال از رهبری حزب کناره میگیرد.به گزارش ایســنا، دیروز جمعه کنگره حزب دموکرات مسیحی آلمان با سخنرانی آنگال مرکل گشــایش یافت. قرار اســت که یکهزار و یک نماینده حزب در این کنگره رهبر جدید خود را برگزینند.مرکل ســخنرانی خود را با سپاســگزاری از همراهان و همکارانش در ٨1 ســال گذشته آغاز کرد و سپس به بیان خاطراتی پرداخت؛ از زمانی که او رهبری حزب را بهدســت گرفت.آن زمان هلموت کهل، رهبر وقت حزب دموکرات مســیحی و صدراعظم وقت آلمان، در بحرانی جدی بهسر میبرد زیرا پذیرش کمکهای مالی برای حزب از منابعی ناشناس رسوایی بزرگی برای حزب بهوجود آورده بود.آنگال مرکل یادآوری کرد که آن زمان تنها با همیاری یکدیگر توانستهاند بر آن بحران پیروز شوند و سالهای متمادی به عنوان مهمترین حزب در دولتهای ائتالفی سکان امور کشور را در دست داشته باشند. او عالوه بر این به پیروزی حزبش در انتخابات ایالتهای گوناگون اشاره میکند، بهویژه به پیروزی آنهگرت کرامپ کارن باوئر در ایالت زارلند با بیش از 40 درصد کل آرا. کارن باوئر یکی از سه کاندیدای ریاست حزب و جانشینی مرکل است. صدراعظم آلمان سپس به موفقیتهایی که دولتش در زمینهی رشد اقتصادی، کاهش شــمار بیکاران، حــذف خدمت اجباری ســربازی و پذیرش پناهجویان میپــردازد و میگوید که به این موفقیتها افتخار میکند.به گزارش دویچهوله، مرکل در ادامه تاکید کرد که اکنون زمان کنارهگیری او فرا رسیده و این اقدام را گامی در مسیر دموکراسی مینامد، بهویژه اینکه سه تن از چهرههای برجستهی حزب برای جانشــینی او نامزد شدهاند.سیاستمدار 64 ساله از جانشین خود که قرار است امروز تعیین شود خواست که به ارزشهای معنوی حزب، که به گفته او مسیحی و دموکراتیک هستند، پایبند باشد. او در این راستا گفت: «ما هرگز کسی را به حاشــیه نمیرانیم و محروم نمیکنیم، ما هرگز کسی را تحقیر نمیکنیم، ما به کرامت همهی انسانها به صورت برابر احترام میگذاریم، ما هرگز کسی را بر علیه دیگری تحریک نمیکنیم، ما به تمامی هموطنانمان خدمت میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.