ایجاد نا امیدی در کشور حرام و ممنوع است

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

یک عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه «از واجبات امروز کشــور ما ایجــاد امید اســت»، گفت: ایجاد یــاس و نا امیدی حرام و ممنوع است.حجت االسالم حسن نوروزی در گفتوگو با ایسنا، درباره ضرورت اهتمام به ایجاد امید در جامعه عنوان کــرد: باید واقعیتها و کارکردهای انقالب را در حوزه هــای گوناگون برای مردم تبیین کنیم، به این معنا که مشخص شود، انقالب اسالمی چه دستاوردهایی برای کشــور داشته است، وظیفه شرعی، ملی، وجدانی و حتی عقلی مسئولین در قوای سه گانه و حاکمیت این است که باید خدمات انقالب را برای مــردم تبیین کنند تا برای مردم یک امیدی ایجاد شــود.وی افزود: دائما دمیدن در طبل ناامیدی و بیــان این که همه چیز از بین رفته اســت و نابود شده است مشکلی حل نمیکند، به عقیده من درهم کوبیدن اساس نظام و انقالب و ایجاد یاس و ناامیدی حرام و ممنوع اســت، هر مســئولی باید به این مهم توجه کند، در هر نظام و کشــوری ضعف و مشــکل وجود دارد و وجود مشــکل امری بدیهی است، نباید موجب ناامیدی در کشور شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.